OBSŁUGA KORPORACYJNA
DORADZTWO INWESTYCYJNE

Mecenas Biznesu to marka zapewniająca kompleksowe doradztwo prawne firmom prowadzącym działalność bądź podmiotom świadczącym usługi na terenie Polski.

Nasza działalność obejmuje następujące aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw:

Powstawanie podmiotu gospodarczego

 • Wybór optymalnej formy prawnej
 • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń, licencji, koncesji
 • Przygotowanie umów lub statutów spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
 • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji rejestrowej oraz rejestracja podmiotu

Obsługa korporacyjna

 • organizacja oraz obsługa, czuwanie nad legalnością oraz prawidłowością przebiegu posiedzeń zgromadzeń wspólników zarządów, rad nadzorczych
 • przygotowywanie uchwał organów oraz wniosków do rejestrów sądowych
 • wprowadzanie oraz rejestracja zmian strukturalnych w spółkach, w aspektach korporacyjnych, finansowych i osobowych
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych wewnętrznych aktów prawnych, doradztwo związane z zatrudnianiem pracowników, zleceniobiorców i wykonawców
 • tworzenie konspektów informacyjnych dotyczących obowiązków związanych z zasiadaniem w organach dla ich członków
 • ogólne doradztwo wynikające z bieżącej działalności spółki, przygotowywanie notatek informacyjnych, opinii prawnych oraz prezentacji

Doradztwo inwestycyjne

 • doradztwo oraz kompleksowa obsługa inwestycji, w szczególności w sektorze budowlanym, nieruchomości, handlu oraz branży technologicznej
 • prowadzenie firm przez procesy przekształceń gospodarczych, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i sprzedaży przedsiębiorstw
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji i pomocy publicznej
 • pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego, w tym z funduszy europejskich
 • przygotowywanie analiz prawnych przedsiębiorstw (legal due dilligence)

Prawo umów

 • przygotowywanie projektów wzorców umownych i umów, w tym umów o świadczenie usług, o współpracy, marketingowych, barterowych, merchandisingowych, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, licencyjnych, o przeniesienie praw autorskich, w tym umów przedwstępnych i ramowych, a także w wersji polsko – angielskiej
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • prawne zabezpieczanie zapłaty wierzytelności, poufności współpracy, zakazów niekonkurencyjności, tajemnic przedsiębiorstwa

Spory cywilne, gospodarcze i administracyjne

 • prowadzenie mediacji i negocjacji w sporach z kontrahentami i konsumentami
 • występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym UOKIK oraz organami ds. ochrony konsumentów
 • sporządzanie wezwań, pozwów, skarg, odwołań od wyroków i innych pism procesowych
 • dochodzenie należności za pośrednictwem e-sądu
 • prowadzenie spraw związanych z wewnętrznymi sporami w spółkach, w tym unieważnianie i uchylanie nielegalnie lub nieregulaminowo podjętych uchwał, wyłączanie wspólników ze spółki
 • pomoc we dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych kontrahentów lub konkurentów na drodze cywilnej oraz karnej
 • doradztwo oraz prowadzenie postępowań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, klauzul niedozwolonych, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Top