SPORY GOSPODARCZE
ADMINISTRACYJNE
E-SĄD

Jeżeli jesteś w sytuacji gdy:

Konflikt z konsumentem, kontrahentem lub konkurentem z branży przekracza twoje możliwości rozwiązania go?

Wydaje Ci się, że działania klienta lub innej firm są sprzeczne z łączącą Was umową, dobrymi obyczajami, stanowią nieuczciwą praktykę rynkową, a może nawet niosą znamiona przestępstwa?

Decyzja administracyjna lub wyrok sądu administracyjnego uniemożliwia Ci realizację planowanego przedsięwzięcia?

Chcesz szybko odzyskać swoją należność bez konieczności płacenia prowizji firmie windykacyjnej?

Prawdopodobnie możemy pomóc!

W ramach świadczonych przez nas usług gwarantujemy:
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w sporach z kontrahentami i konsumentami
  • występowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w tym UOKIK, organami ds. ochrony konsumentów oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
  • ściąganie należności za pośrednictwem e-sądu
  • sporządzanie wezwań, pozwów, skarg, odwołań od wyroków i innych pism procesowych
  • prowadzenie spraw związanych z wewnętrznymi sporami w spółkach, w tym unieważnianie i uchylanie w sprawa nielegalnie lub nieregulaminowo podjętych uchwał, wyłączanie wspólników ze spółki
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych kontrahentów lub konkurentów, zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej
  • doradztwo oraz prowadzenie postępowań dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, klauzul niedozwolonych oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
Top