Bycie wspólnikiem w spółce handlowej, jak i pełnienie funkcji członka zarządu czy rady nadzorczej wiążą się z koniecznością posiadania szczegółowej wiedzy z zakresu prawa zobowiązań i prawa spółek, niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa:

◆ obowiązków związanych z rejestracją spółki

◆ obowiązków aktualizacyjnych wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

◆ obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości

◆ zasad zwoływania i obradowania zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu, rady nadzorczej oraz podejmowania ważnych i niepodważalnych uchwał

◆ zawierania umów zabezpieczających interesy spółki na wypadek potencjalnych sporów z klientem lub kontrahentem

◆ obowiązków wynikających z prawa upadłościowego

◆ obowiązków wynikających z prawa podatkowego

◆ obowiązków wynikających z prawa pracy oraz zatrudnianiem na podstawie umów cywilnoprawnych

◆ obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych

◆ obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej

◆ wielu innych wynikających z rodzaju prowadzonej działalności, np. prawa konsumenckiego, prawa autorskiego czy prawa budowlanego

Pewne zaniechania osób działających w imieniu spółki mogą je narazić w przyszłości na konsekwencje – zarówno cywilne, jak i karne i karno-skarbowe – bez względu na rodzaj prowadzonej spółki. Prawo nakłada na osoby działające w imieniu spółek ściśle określone obowiązki, których niedochowanie pociąga za sobą określone konsekwencje.

Ponadto, brak stosownej wiedzy i doświadczenia w zawieraniu umów, negocjowaniu postanowień umownych oraz posiadania stosownej dokumentacji wewnętrznej w firmie może narazić spółkę na odpowiedzialność finansową czy nieskutecznie zabezpieczać jej interesy pod kątem potencjalnych postępowań spornych.

.

Kancelaria Adwokacka Mecenas Biznesu oferuje szereg usług dla spółek handlowych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Zapewniamy m.in.:

◆ spotkania konsultacyjne oraz szkolenia dotyczące prawnych aspektów prowadzenia spółek, podstawowych zasad sporządzania umów oraz sposobów zabezpieczania własnych interesów klauzulami umownymi

◆ przygotowanie  niezbędnej dokumentacji dla spółki, w tym umowy lub statutu spółki, regulaminów wewnętrznych (np. regulaminu pracy, regulaminu zarządu, rady nadzorczej, regulaminu sklepu internetowego, itp.), wzorców umów zawieranych z klientami i kontrahentami (B2B, B2C) w ramach stałej działalności

◆ przygotowywanie specjalnej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb wspólników oraz działalności spółki