Kompleksowy zakres świadczonych przez firmę usług został przedstawiony w zakładkach: 

→ BIZNES

 BRANŻA KREATYWNA I MARKETINGOWA 

→ SPORY ADMINISTRACYJNE I GOSPODARCZE

Przy świadczeniu usług związanych z tworzeniem nowych podmiotów na rynku oraz przygotowywaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów, statutów i regulaminów, nasza praca opiera się zasadniczo na stałych stawkach. Dlatego też w sytuacji konieczności przygotowania dokumentacji prawnej dla którejś z przedstawionych poniżej usług, istnieje możliwość uzyskania od natychmiastowej wyceny za pośrednictwem formularza znajdującego się na dole strony.


konsultacja prawna, przygotowanie opinii prawnej związanej z prowadzeniem firmy, sporem z klientem, kontrahentem lub konsumentem


konsultacja doboru optymalnej formy prawnej na potrzeby planowanego przedsięwzięcia (w sytuacji zdecydowania się na przygotowanie dokumentów powołujących podmiot, tj. umowy lub statutu, opłata za konsultację zaliczana jest na poczet takiej usługi)


pakiet mały przedsiębiorca obejmuje konsultacje związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, w tym obowiązkami związanymi z jej rejestracją, uzyskaniem stosownych licencji lub zezwoleń oraz kwestiami podatkowymi oraz dodatkowo, dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, w tym zgłoszenia baz danych do GIODO, regulaminy usług, sklepów internetowych i wzorce umów (m. in. o dzieło, zlecenia, świadczenie usług, sprzedaży)


pakiet mała firma sporządzenie umowy lub statutu podmiotu, przedstawienie ryzyk wynikających z obranej formy prawnej i konsultacje z Klientem związane z doborem rozwiązań prawnych celem jak najpełniejszego dopasowania umowy do celu gospodarczego, dla następujących podmiotów:

spółki cywilnej 
spółki osobowej, tj. jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

fundacji, stowarzyszania, innej organizacji społecznej


pakiet średnia firma obejmuje pakiet mała firma, dodatkowe konsultacje z Klientem oraz przygotowanie i złożenie kompleksowej dokumentacji związanej z rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych rejestrach jeśli wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów


pakiet duża firma obejmuje pakiet średnia firma oraz – wedle uznania Klienta – przygotowanie regulaminów wewnętrznych organów spółek, tj. zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, regulaminów pracy, wynagradzania oraz inne wewnętrzne regulacje, przygotowanie wzorców umownych niezbędnych w toku działalności Klienta, upoważnień, pełnomocnictw, dodatkowe doradztwo prawno-biznesowe, konsultacje ze wspólnikami, instruktaż członków organów spółek


pakiet sklep internetowy obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji związanej z prowadzeniem sklepu internetowego, tj. regulaminu sklepu, dodatkowych oświadczeń w przypadku korzystania przez sprzedawcę ze szczególnych uprawnień przy sprzedaży na odległość, formularzy reklamacyjnych i o odstąpieniu od umowy, polityki prywatności, cookies, bezpieczeństwa, zabezpieczeniem praw autorskich, przygotowaniem dokumentacji i rejestracją baz danych w GIODO, a dodatkowo na życzenie klienta konsultację prawną z zakresu prawa konsumenckiego i obowiązków sprzedawcy ze zniżką w stosunku do cen konsultacji poza pakietem


dochodzenie należności za pośrednictwem e-sądu składanie pozwów drogą elektroniczną  przy udziale profesjonalnego prawnika zapewnia sprawne odzyskiwanie należności w pełnej wysokości bez konieczności płacenia prowizji, jak jest to stosowane w przypadku firm windykacyjnych


usługi dodatkowe – umowy, regulaminy, dane osobowe, prawa autorskie

przygotowywanie regulaminów sklepów internetowych, konkursów, imprez, akcji sprzedażowych i marketingowych
przygotowywanie dokumentacji i rejestracja baz danych w GIODO
sporządzanie wzorców umownych na potrzeby prowadzonych przez Klientów działalności
opiniowanie umów oraz regulaminów przygotowanych przez Klientów
negocjowanie umów imieniu Klientów z ich kontrahentami 
przygotowywanie umów o świadczenie usług, marketingowych, barterowych, merchandisingowych, sprzedaży, zlecenia, o dzieło, agencyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu, licencyjnych, o przeniesienie praw autorskich, w tym umów przedwstępnych i ramowych, także w wersji polsko-angielskiej
 
 
W przypadku przygotowywania regulaminów i umów związanych z współpracą kilku podmiotów, istnieje możliwość równoczesnego reprezentowania wszystkich ich stron, wyjaśniania poszczególnych regulacji – wynagrodzenie jest wówczas dzielone pomiędzy takie podmioty.

działalność szkoleniowa

spotkania konsultacyjne dotyczące prawnych aspektów prowadzenia biznesu, zasad sporządzania umów przez przedsiębiorców w toku ich działalności oraz sposobów zabezpieczania ich interesów klauzulami umownymi
szkolenia dla osób prowadzących sklep w sieci – prawa i obowiązki sprzedawcy, przepisy konsumenckie
szkolenia dla firm lub zorganizowanych grup osób zakładających biznes, twórców, blogerów, influencerów z tematyki wybranej przez uczestników z zakresu praw autorskich, prawa gospodarczego, cywilnego, pracy lub innego

usługa in-house lawyer

Oferta dla firm nieposiadających stałych wewnętrznych działów prawnych. Taka forma współpracy jest szczególnie korzystna cenowo w porównaniu do usług świadczonych doraźnie.

Jeżeli w toku działalności firmy potrzebują Państwo stałej obsługi prawnej związanej z zawieranymi kontraktami, świadczonymi usługami lub planowanymi projektami biznesowymi lub inwestycjami, istnieje możliwość wynajęcia prawnika celem świadczenia usług bezpośrednio w siedzibie u klienta, zarówno na stałe, jak i do określonych projektów biznesowych, w wymiarze nieprzekraczającym 12 godzin tygodniowo lub 50 godzin miesięcznie.


usługa out-house lawyer tzw. prawnik na telefon

Dedykowana dla firm, które potrzebują stałego dostępu do zaufanego prawnika do drobnych konsultacji problemów pojawiających się w toku działalności, przygotowywania pism, pełnomocnictw, sprawdzania bieżących umów, wezwań i pism urzędowych. Usługi świadczone są zdalnie, drogą telefoniczną i mailową. Rozliczana na zasadzie ryczałtu.


Opłaty za usługi w ramach pakietów są korzystniejsze w stosunku do sumy cen pojedynczych usług.

W przypadku umów i regulaminów prosimy o wskazanie w zapytaniach cenowych ich rodzaju i zarysowanie postanowień jakie miałyby się w nich znaleźć, zaś w przypadku opinii prawnych o zwięzłe przedstawienie problematycznego zagadnienia.

Na wszelkie wiadomości staramy się odpowiadać niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu godziny. Powyższy katalog stanowi wyłącznie przykładowe zestawienie świadczonych przez firmę usług celem umożliwienia szybkiego uzyskania informacji przez Klienta co do ceny. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem indywidualnej wyceny, również istnieje możliwość przedstawienia przez Państwa zagadnienia prawnego za pomocą poniższego formularza.

Dodatkowo sprawach otrzymania wyceny istnieje ponadto możliwość kierowanie zapytań (tym załączania dokumentacji) na adres oferta@mecenasbiznesu.pl.

Nasze ceny nie uwzględniają ewentualnych opłat wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. opłat w postępowaniu rejestrowym do KRS.


Top