POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Apelacja cywilna – jak napisać apelację krok po kroku? Gdzie i w jakim terminie ją złożyć?

apelacja cywilna jak napisac apelacje

Bez względu na to, czy występowałeś w sprawie jako powód, czy jako pozwany, jeżeli nie zgadzasz się z wyrokiem, masz prawo złożyć apelację, czyli odwołanie od wyroku do sądu wyższej instancji. Tym razem omawiam jak przygotować apelację cywilną, do którego sądu ją złożyć, jakie zarzuty podnieść i jakie wnioski złożyć w apelacji.

WSKAZÓWKA

Pamiętaj, że nie zawsze warto składać apelację. Jeśli po obiektywnym rozważeniu wyroku sądu przyznajesz mu rację, nie składaj apelacji. Przegrana w postępowaniu apelacyjnym narazi Cię na konieczność opłacenia kosztów sądowych w dwóch instancjach. Jeżeli nie zgadzasz się z częścią wyroku, powinieneś zaskarżyć wyrok wyłącznie w tej części, z którą się nie zgadzasz.

Apelacja cywilna – kiedy nie składać apelacji?

Apelacja cywilna nie przysługuje od uzasadnieniu wyroku. Jeśli zgadzasz się z sentencją wyroku, lecz nie zgadzasz się z jego uzasadnieniem, apelacja Ci nie przysługuje.

Apelacja cywilna – w jakim terminie złożyć apelację?

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. W przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku przez sąd, termin na wniesienie apelacji wynosi trzy tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

Gdzie złożyć apelację cywilną?

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. Apelację powinno się wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok.

Termin na wniesienie apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim przypadku sąd ten zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy.

Jak napisać apelację cywilną?

Apelacja cywilna musi zawierać następujące elementy:

1. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2. oznaczenie sądu, do którego jest składana;

3. oznaczenie rodzaju pisma – tj. APELACJA;

4. oznaczenie wyroku, od którego jest składana;

5. sygnaturę akt sprawy;

6. wskazanie, czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części;

7. zwięzłe przedstawienie zarzutów;

8. uzasadnienie zarzutów;

9. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

10. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia;

11. uzasadnienie apelacji;

12. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

13. wymienienie załączników i ich załączenie, jeśli są załączane do apelacji;

14. dowód uiszczenia opłaty od pozwu, chyba że powód składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub już został zwolniony.

Apelacja cywilna – jak napisać zarzuty apelacji?

Zarzuty stawiane w apelacji cywilnej są natury materialnoprawnej lub procesowej. 

Błąd prawa materialnego może polegać na błędnej interpretacji przepisu zastosowanego przez sąd lub niezasadnym zastosowaniu albo niezastosowaniu przepisu prawa materialnego do stanu faktycznego w sprawie.

Błąd prawa procesowego polega na naruszeniu prawa procesowego, w ten sposób, że błąd mógł mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W zarzutach co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia należy wskazać fakty ustalone przez sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd pierwszej instancji.

Niektóre błędy prawa procesowego wywierają mocniejszy skutek od innych. Chodzi tu o błędy procesowe, które doprowadziły do nieważności postępowania. Nieważność postępowania zachodzi:

1. jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;

2. jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

3. jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;

4. jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

5. jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6. jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Apelacja cywilna a nowe fakty w sprawie

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

Apelacja cywilna – wartość przedmiotu zaskarżenia

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Odrzucenie apelacji cywilnej

Sąd drugiej instancji odrzuca apelację cywilną spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. 

Sprawdź także...