BIZNES UMOWY

Czym jest użytkowanie? Czym różni się od użyczenia?

jak zalozyc fundacje

Użytkowanie obok służebności, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki należy do katalogu ograniczonych praw rzeczowych.

Na czym polega użytkowanie?

Użytkowanie polega na obciążeniu na rzecz użytkownika prawem do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy.

Użytkowanie – charakter i zasady wykonywania

Użytkowanie jest niezbywalne. Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

Do zmiany treści użytkowania potrzebna jest umowa między użytkownikiem, a właścicielem rzeczy obciążonej. Jeżeli użytkowanie było ujawnione w księdze wieczystej wymagany jest wpis do księgi.

Użytkowanie – prawa i obowiązki użytkownika

W stosunkach wzajemnych między użytkownikiem, a właścicielem, użytkownik ponosi ciężary, które zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki powinny być pokrywane z pożytków rzeczy.

Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela i zezwolić mu na dokonanie potrzebnych robót.

Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko użytkownikowi roszczeń dotyczących własności rzeczy, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela.

Użytkowanie – prawa i obowiązki właściciela

Właściciel nie ma obowiązku czynić nakładów na rzecz obciążoną użytkowaniem. Jeżeli takie nakłady poczynił, może od użytkownika żądać ich zwrotu.

Użytkowanie pieniędzy – użytkowanie nieprawidłowe

Jeżeli użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki.

Użytkowanie nieruchomości

Możliwe jest ustanowienie użytkowania na nieruchomości. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części.

Użytkowanie środków produkcji

Jeżeli użytkowanie obejmuje określony zespół środków produkcji, użytkownik może w granicach prawidłowej gospodarki zastępować poszczególne składniki innymi. Włączone w ten sposób składniki stają się własnością właściciela użytkowanego zespołu środków produkcji.

Jeżeli użytkowany zespół środków produkcji ma być zwrócony według oszacowania, użytkownik nabywa własność jego poszczególnych składników z chwilą, gdy zostały mu wydane. Po ustaniu użytkowania obowiązany jest zwrócić zespół tego samego rodzaju i tej samej wartości, chyba że inaczej zastrzeżono

Użytkowanie praw

Przedmiotem użytkowania mogą być także prawa. Do ustanowienia użytkowania na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa.

Wygaśnięcie użytkowania

Użytkowanie wygasa wskutek:

– niewykonywania przez dziesięć lat;

– zrzeczenia się prawa przez użytkownika;

– przejścia na właściciela rzeczy obciążonej;

– nabycia własność rzeczy obciążonej przez użytkownika.

Jeśli prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Po wygaśnięciu użytkowania użytkownik obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania.

Użytkowanie a użyczenie

Użyczenie jest umową, w ramach której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy, natomiast użytkowanie polega na obciążeniu rzeczy prawem do używania rzeczy i pobierania z niej pożytków przez użytkownika. Użyczenie tworzy stosunek zobowiązaniowy między użyczającym, a biorącym, a użytkowanie jest ustanowionym przez właściciela na rzecz użytkownika ograniczonym prawem rzeczowym.

Użytkowanie – przedawnienie roszczeń

Roszczenie właściciela przeciwko użytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na rzecz przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy. Do innych roszczeń z użytkowania zastosowanie będą mieć ogólne terminy i zasady dotyczące przedawnienia roszczeń.

Masz zagwozdkę związaną z umową użyczenia, użytkowaniem lub inny problem prawny? Zapraszam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Porada może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy, od zakładania firmy od początku, pozyskiwania dofinansowania na start, przez umowy, prawo autorskie, nieuczciwą konkurencję, spory konsumenckie, sprawy sądowe, itp.

Sprawdź także...