BIZNES PODATKI

Dochód a przychód – jak obliczyć należny podatek?

postepowanie upominawcze

Opodatkowanie jest jednym z kluczowych aspektów decydujących o tym w jakiej formie przedsiębiorca postanawia założyć działalność gospodarczą. Najprostszą formą prowadzenia działalności pod kątem podatkowym jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Atrakcyjną formą prowadzenia działalności pod kątem opodatkowania są także spółki osobowe.

Aby ustalić jak wysoki podatek musi uiścić przedsiębiorca i jakie stawki podatku będą mieć zastosowanie, wpierw trzeba wiedzieć od czego ten podatek należy obliczyć – od przychodu czy od dochodu?

Czym jest przychód?

Przychód jest pojęciem z zakresu rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez pojęcie przychodów rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. Zatem przychodem będzie łączna wartość sprzedaży netto (czyli bez podatku VAT) z tytułu usług i towarów.

Czym jest dochód?

Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Zwykle rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Przedmiotem opodatkowania jest właśnie dochód, bez względu na źródła przychodów, z jakich dochód został osiągnięty.

Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych następujących po sobie pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Stratę można odliczyć już przy zapłacie zaliczki za pierwszy miesiąc, jeżeli dochód uzyskany w tym miesiącu wystarczy na odliczenie 50% wysokości straty.

Przychód a dochód – czym się różnią?

Relacja między przychodem a dochodem polega na tym, że dochód wynika z przychodu w ten sposób że:

przychody – koszty = dochód

Przychody pomniejszone o koszty osiągnięcia przychodów dają nam dochód, który to dochód jest podstawą opodatkowania.

Przychody w żaden sposób nie obrazują kondycji finansowej przedsiębiorcy. Fakt, że przedsiębiorca osiąga wysokie przychody nie oznacza, że zapłaci od nich wysoki podatek. Jeśli koszty uzyskania przychodów będą jeszcze wyższe niż przychody, wówczas mamy do czynienia ze stratą i w danym okresie rozliczeniowym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Sprawdź także...