BIZNES UMOWY

Praca w porze nocnej i dodatek za godziny nocne

polityka antymobbingowa

Organizacja pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. To, ile godzin pracownik ma pracować wynika z systemu czasu pracy, w którym został zatrudniony. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej, jak i pracownikowi świadczącemu pracę w godzinach nadliczbowych przysługują szczególne uprawnienia pracownicze. Tym razem omawiam zasady pracy nocnej, pracę nocną w godzinach nadliczbowych i wysokość dodatku za godziny nocne.

Kiedy przypada pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Wybór, które konkretnie 8 godzin stanowić będzie u danego pracodawcy porę nocną zależy od samego pracodawcy. U jednego pracodawcy pora nocna będzie między 21.00 a 5.00, u innego pora nocna będzie między 22.30 a 6.30, a jeszcze u innego pora nocna będzie między 00.00 a 8.00.

Kim jest pracownik wykonujący pracę w porze nocnej?

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Praca w porze nocnej a czas pracy i nadgodziny

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Ograniczenie czasu pracy w porze nocnej nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Dodatek za godziny nocne do wynagrodzenia

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek za godziny nocne może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Zobacz też:

Systemy czasu pracy i wymiar czasu pracy

Godziny nadliczbowe: jak rozliczyć nadgodziny?

Wymiar urlopu wypoczynkowego. Jak złożyć wniosek urlopowy?

Sprawdź także...