BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

E-sąd: czy można dochodzić przedawnionych wierzytelności?

E-sąd jest jedynym w Polsce sądem internetowym umożliwiającym dochodzenie wierzytelności pieniężnych poprzez złożenie pozwu drogą internetową. Postępowanie odbywa się w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. W trakcie postępowania nie przeprowadza się rozprawy, sąd rozpatruje pozew na posiedzeniu niejawnym, a w przypadku uznania, iż pozew jest zasadny, wydaje nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Klienci często pytają czy w postępowaniu tym można dochodzić przedawnionych roszczeń czy z góry sprawa zostanie oddalona.

Formalne aspekty złożenia pozwu

Złożenie pozwu w e-sądzie wymaga wypełnienia formularza elektronicznego pozwu, wskazania dochodzonych wierzytelności, dowodów z których wynika należność zapłaty oraz dat, w których każda z dochodzonych wierzytelności stała się wymagalna. 

Skanowanie dokumentów do e-sądu

Złożenie pozwu nie wymaga (ani nie umożliwia) skanowania i wysyłania w formie elektronicznej żadnych dokumentów – ani umów, ani faktur, ani jakichkolwiek innych. W pozwie należy wyłącznie opisać te dokumenty, w szczególności przez wskazanie ich daty, nazwy, ewentualnie numeru i ich opisanie. Dzięki takiej formie składania pozwu wiele osób upatruje możliwość szybkiego uzyskania nakazu zapłaty w sytuacji, gdy z jakichś powodów ma obawy, że w zderzeniu z treścią dokumentów, sąd odmówiłby wydania nakazu zapłaty w standardowym „papierowym” postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Sprawdź: postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze 

Dochodzenie wierzytelności przedawnionych

Wiele osób ma wątpliwości czy zważywszy na fakt, iż w pozwie elektronicznym należy wskazać daty wymagalności, system z góry taki pozew odrzuci lub pozew zostanie oddalony automatycznie na posiedzeniu przez sędziego rozpatrującego sprawę. Te obawy są niezasadne. Prawdą jest, że roszczenia przedawniają się z mocy prawa, niemniej przedawnienie roszczenia nie pozbawia wierzyciela prawa dochodzenia przedawnionych wierzytelności. Nie jest prawdą, że system e-sądu uniemożliwia złożenie pozwu, w którym dochodzi się przedawnionych roszczeń. Ponadto sąd nie bierze pod uwagę z urzędu przedawnienia i jeżeli mimo dochodzenia wierzytelności przedawnionej sam dług nie będzie budził wątpliwości sądu, sąd wyda nakaz zapłaty. Wyjątkiem są sprawy przeciwko konsumentom – po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty w sprawie przedawnionych roszczeń nie oznacza, że wierzyciel uzyska ich zaspokojenie od dłużnika. Po wydaniu nakazu zapłaty, sąd informuje o tym fakcie wierzyciela drogą elektroniczną, a następnie przesyła nakaz zapłaty do dłużnika w formie papierowej i wyznacza mu termin dwóch tygodni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli dłużnik się z nim nie zgadza. Brak złożenia sprzeciwu spowoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty i umożliwi jego dochodzenie w postępowaniu komorniczym. Jednakże w przypadku złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, wystarczy, że dłużnik podniesie zarzut przedawnienia, by sąd uchylił nakaz zapłaty, a pozew został oddalony.

Sprawdź także...