BIZNES INWESTOWANIE PODATKI

Jak założyć fundację w celu prowadzenia działalności gospodarczej?

jak zalozyc fundacje

Dobrze prosperujący biznes to nie tylko taki, który ma wysokie przychody. Dobrze prosperujący i dochodowy biznes to też taki, który potrafi ciąć koszty, w tym daniny publiczne oraz korzystać z ulg podatkowych. Tym razem kolejna odsłona poradnika na temat korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach innej formy niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć fundację i dlaczego warto?

W jakim celu można założyć fundację? jak założyć fundację?

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Katalog branży jest tak szeroki, dzięki czemu można w jej ramach wynikać ogromny katalog działalności.

Kto może założyć fundację w celu prowadzenia działalności gospodarczej? jak założyć fundację?

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

Jak założyć fundację? jak założyć fundację? jak założyć fundację? 

Fundację zakłada fundator fundacji. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.

Jak założyć fundację w celu prowadzenia działalności gospodarczej? jak założyć fundację?

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. Zmiana statutu fundacji wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak założyć fundację: statut fundacji jak założyć fundację?

Założenie fundacji wymaga uchwalenia jej statutu, na podstawie którego fundacja prowadzi działalność. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Jak wypłacać zyski w ramach fundacji? jak założyć fundację?

Jest kilka sposobów zysków w ramach fundacji. Podstawowym z nich jest umowa o pracę zawarta między fundacją, a członkiem zarządu. Istnieje możliwość zawarcia między fundacją, a jej założycielem umowy cywilnoprawnej, jak umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. W przypadku wykonywania na rzecz fundacji określonych dzieł, możliwe będzie zawarcie także umowy o dzieło. Generalnie wszystkie ze wskazanych powyżej sposobów wypłaty zysków z fundacji polegają na zawarciu umowy cywilnoprawnej między fundacją, a jej założycielem.

Optymalizacja podatkowa w ramach fundacji

Drugim sposobem wypłaty zysków z fundacji jest wypłata wynagrodzenia na podstawie stosunku korporacyjnego, czyli pełnienia funkcji członka zarządu fundacji. Aby była możliwość wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu fundacji, należy taką możliwość wpierw uregulować w statucie fundacji. Dopuszczenie wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu fundacji w jej statucie, nie oznacza konieczności wskazywania jego wysokości wprost. Ponadto możliwość wynagradzania przewidziana w statucie nie musi oznaczać, że wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie będzie obligatoryjne – chyba, że statut tak stanowi. Wynagrodzenie z tytułu powołania nie podlega obciążeniu składkami ZUS. Od wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu fundacji pobierany jest zryczałtowany podatek według stawki 18%.

Jak złożyć wniosek  do KRS w sprawie rejestracji fundacji?

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do zarejestrowanie fundacji należy złożyć następujące formularze:

– KRS-20 – formularz rejestracji fundacji; jak założyć fundację?

– KRS-WK – formularz zgłoszenia członków zarządu fundacji;

– KRS-WM – formularz zgłoszenia o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców.

Formularze można pobrać tutajjak założyć fundację?

Ponadto do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

– oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego;

– statut fundacji; jak założyć fundację?

– uchwałę o powołaniu władz fundacji; jak założyć fundację?

– oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń;

– fakultatywnie fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji; oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

Jak założyć fundację: opłaty od wniosku o rejestrację fundacji

Opłata od wniosku o rejestrację fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, założonej w celu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi łącznie 850 złotych, na którą składają się następujące opłaty:

– 250 złotych – opłata za rejestrację fundacji w rejestrze fundacji, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

– 500 złotych – opłata za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców;

– 100 złotych opłata za ogłoszenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te są obligatoryjne. jak założyć fundację? jak założyć fundację?

Opodatkowanie fundacji. Ulgi podatkowe dla fundacji

Poza możliwością uniknięcia konieczności opłacania składek ZUS i możliwości skorzystania ze zryczałtowanego podatku do wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu, fundacjom przysługują różne ulgi podatkowe. jak założyć fundację?

Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Jednocześnie prowadzenie działalności w celach wskazanych powyżej nie wyklucza możliwości prowadzenia działalności w innych dziedzinach niż wskazane powyżej i korzystania z ulgi podatkowej. Zwolnienie obejmuje dochody takiego podatnika, a nie konkretnie wskazanych powyżej działalności.

Obowiązki sprawozdawcze fundacji jak założyć fundację?

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

Potrzebujesz przygotowania statut fundacji, pomocy przy jej rejestracji lub obsługi prawnej? Napisz na kontakt@mecenasbiznesu.pl jak założyć fundację? jak założyć fundację? jak założyć fundację? jak założyć fundację?

Sprawdź także...