BIZNES

Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym

skarga na czynnosci komornika

Postępowanie administracyjne to postępowanie, w ramach którego organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania. Merytoryczne rozstrzygnięcie postępowania zasadniczo następuje przez wydanie przez organ decyzji administracyjnej. W niektórych wypadkach możliwe jest także milczące załatwienie sprawy. Milczące załatwienie sprawy zostało wprowadzone do postępowania administracyjnego w celu jego przyspieszenia i uproszczenia.

Milczące załatwienie sprawy – na czym polega?

Milczące załatwienie sprawy polega na tym, że jeżeli w postępowaniu wszczętym na żądanie strony w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ nie wyda decyzji administracyjnej, sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z żądaniem strony.

Milczące załatwienie sprawy może odbyć się w dwóch trybach:

1. milczącego zakończenia postępowania – jeżeli organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, albo

2. milczącej zgody – jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Za dzień wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu, uznaje się dzień:

1. nadania sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie za pokwitowaniem w placówce pocztowej, albo

2. doręczenia za pokwitowaniem sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez pracowników organu administracji publicznej lub inne upoważnione osoby, albo

3. wprowadzenia sprzeciwu, decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie do systemu teleinformatycznego jeżeli jest to forma doręczeń w postępowaniu.

Milczące załatwienie sprawy – kiedy można z niego skorzystać?

Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Zatem jeżeli organ nie wyda decyzji administracyjnej w terminie, strona nie może tego uznać za załatwienie sprawy zgodnie z jej wolą, jeżeli dla sprawy danego rodzaju przepisy nie przewidują skutku milczącego załatwienia sprawy.

Milczące załatwienie sprawy – przykłady

Z milczącym załatwieniem sprawy mamy do czynienia w sytuacji, gdy roboty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, czyli gdy wystarczające jest zgłoszenie robót. Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia robót organowi administracji architektoniczno-budowlanej organ nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć roboty budowlane.

Z milczącym załatwieniem sprawy mamy do czynienia także w przypadku wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej w razie niewydania indywidualnej interpretacji podatkowej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Kiedy następuje milczące załatwienie sprawy?

Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.

Milczące załatwienie sprawy – zaświadczenie

Na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy zawiera:

1. oznaczenie organu administracji publicznej i strony lub stron postępowania;

2. datę wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy;

3. powołanie podstawy prawnej;

4. treść rozstrzygnięcia sprawy załatwionej milcząco;

5. datę milczącego załatwienia sprawy;

6. pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia;

7. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Sprawdź także...