BIZNES MARKETING

Nieuczciwa konkurencja w reklamie i odpowiedzialność agencji reklamowych

Reklama dźwignią handlu. W dzisiejszym świecie korzystanie z reklamy jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania klienta. Rozwój technologii niewątpliwie zmodyfikował branżę reklamową, a miejsce reklam w gazetach i telewizji zdecydowanie przejęły reklamy w postaci postów w mediach społecznościowych, banerów reklamowych na portalach oraz w postaci mailingu.

Jakiś czas temu otrzymałam mailing od bardzo popularnej ogólnopolskiej sieciówki medycznej zachęcający do powierzenia tej placówce zdrowia w związku z opieką porodową. Reklama ta zawierała kilka manipulacji i 4 z 6 przesłanek czyniących ją czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy – a jednocześnie inspirację do pochylenia się nad tematem.

Uwolnij firmę od spamu    Nieuczciwa konkurencja w reklamie

O ile od wejścia w życie RODO osobom fizycznym zdecydowanie łatwiej jest uwolnić się od niezamówionej reklamy, o tyle na skrzynki firmowe regularnie trafiają wiadomości z propozycją przygotowania „bezpłatnej wyceny” jakiejś usługi. Często na dole takiej wiadomości jest adnotacja, iż wiadomość została zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bowiem treść wiadomości nie zawiera oferty, lecz wyłącznie propozycję przygotowania oferty. Takie myślenie jest błędne, mimo tego iż przepis wspomnianej ustawy nie jest w pełni precyzyjny. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne rozwiewa art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym:

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że przesyłanie niezamówionych newsletterów, ofert czy zapytań o możliwość przesłania oferty jest niezgodne z prawem. W przypadku otrzymania niezamówionych treści mamy możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który może ukarać firmę naruszającą ww. przepisy. Możemy także wezwać firmę do zaniechania dalszego przesyłania nam niezamówionych ofert pod rygorem złożenia skargi.

Reklama niedozwolona jako czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji, tj. reklama ukryta,

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji,

6) reklama porównawcza umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, tj. w szczególności wprowadza w błąd, jest nierzetelna, nieobiektywna, itd.

Jakie przesłanki mają znaczenie przy uznaniu reklamy za niedozwoloną?

Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

Odpowiedzialność agencji reklamowej za treść reklamy

Wielu z moich klientów, a także znajomych pracuje w szeroko pojętej branży reklamowej. Na pytanie jaka odpowiedzialność spoczywa na agencji reklamowej pod kątem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wszyscy odpowiedzieli, że żadna, bo pracują na zlecenie i pod wolę klienta. Duży błąd.

Czynu nieuczciwej konkurencji, w zakresie reklamy dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował. Warto mieć to na uwadze w kontekście przyjmowanych zleceń, bowiem odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji ma charakter cywilny (finansowy) oraz karny. Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialność cywilna i karna za czyn nieuczciwej konkurencji    Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . Nieuczciwa konkurencja w reklamie . 

Sprawdź także...