BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Jak się przed nią bronić?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Podstawowym celem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zapewnienie ochrony w stosunkach między przedsiębiorcami oraz zabezpieczenie interesów konsumentów. Ustawa zawiera postanowienia o charakterze prewencyjnym, represyjnym i kompensacyjnym – zawiera otwarty katalog czynów nieuczciwej konkurencji oraz określa roszczenia przysługujące przedsiębiorcy, którego interes został naruszony lub zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji innego przedsiębiorcy.

Co jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przede wszystkim:

1. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

2. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

3. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,

4. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

5. nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

6. naśladownictwo produktów,

7. pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

8. utrudnianie dostępu do rynku,

9. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,

10. nieuczciwa lub zakazana reklama,

11. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,

12. prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Odpowiedzialność cywilna za czyn nieuczciwej konkurencji

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań,

2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,

3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,

5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,

6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią dodatkowe źródło ochrony dla przedsiębiorców. Realnie, biorąc pod uwagę charakter czynów nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca dotknięty czynem nieuczciwej konkurencji znajdzie  inne źródła ochrony swych praw – w kodeksie cywilnym,w  ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy w ustawie o prawie własności przemysłowej.

Czyny nieuczciwej konkurencji – kary

Poza odpowiedzialnością stricte cywilną, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji penalizuje czyny nieuczciwej konkurencji, z karą pozbawienia wolności włącznie. Należy pamiętać, że poza odpowiedzialnością bezpośrednio naruszającego, odpowiedzialność karna w równym stopniu dotyczy współsprawcy, pomocnika i podżegania.

Zostałeś dotknięty czynem nieuczciwej konkurencji? Sprawdź:

Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy

Autorskie prawa osobiste – 8 zasad, które musisz znać z przykładami

Naruszenie praw autorskich – odpowiedzialność karna i cywilna

Wezwanie do zapłaty – pobierz wzór

Sprawdź także...