§1

Definicje

1. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mecenasbiznesu.pl wraz ze wszystkimi podstronami;

2. „Właściciel” lub „Administrator” – Paulina Walczuk, ul. Dębowa 30, 05-820 Piastów;

3. „Użytkownik” – każdy podmiot, który korzysta ze Strony;

4. „Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

5. „RODO” – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

Prawa autorskie

Wszelkie materiały umieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności jej Właściciela. Treści zawarte na Stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Materiały udostępnione na Stronie nie mogą być wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Właściciela.

§3

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje zamieszczone i udostępnione w ramach Strony nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód wynikających lub będących w związku z niniejszą Stroną lub jakąkolwiek treścią na niej zamieszczoną oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na Stronie.

2. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na Stronie w każdym przypadku powinny  zasięgnąć porady bezpośrednio u Właściciela. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia i nie można zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym lub prawnym oraz w każdym czasie.

§4

Polityka prywatności

1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Strony, w szczególności celu zawierania umów, w celach kontaktowych oraz informacje dotyczące aktywności Użytkowników w ramach jego pobytu na Stronie.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Powierzone dane osobowe są przechowywane, zabezpieczone oraz przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

– w celu zawarcia, realizacji i należytego wykonania umowy (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach kontaktowych – w związku z otrzymaniem od Użytkownika wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie (podstawa przetwarzania: zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– w celu ustalenia i dochodzenia lub odparcia roszczeń – w związku z koniecznością wystąpienia z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi lub w związku z koniecznością odparcia roszczeń Użytkownika (podstawa przetwarzania: obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości – w związku z wystawianiem oraz przechowywaniem faktur zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (podstawa przetwarzania: obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach archiwalnych i statystycznych – w związku z aktywnością Użytkowników na Stronie oraz zapytaniami kierowanymi do Administratora i prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania: uzasadniony interes Administratora, polegający na analizie aktywności Użytkowników podczas pobytu na Stronie oraz udokumentowania prowadzonej korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

5. Dane osobowe mogą  być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.

6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– IFIRMA S.A. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław – w celu generowania i wysyłania do Użytkowników faktury tytułem zawartej umowy;

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail.

5. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe przetwarzają je zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa przy ich przetwarzaniu. Korzystanie z usług Google może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z przechowywaniem ich na tamtejszych serwerach. Administrator pragnie wskazać, iż Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, co gwarantuje ochronę danych osobowych w stopniu odpowiadającym standardom Unii Europejskiej.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skontaktowania się przez Administratora lub zawarcia umowy.

7. Dane osobowe w związku zawartą umową są przetwarzane przez czas niezbędny do jej wykonania oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

8. Dane osobowe w związku z kontaktowaniem się z Administratorem za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Stronie lub za pośrednictwem poczty e-mail mogą podlegać archiwizacji jednakże Administrator nie jest w stanie określić terminu w jakim zostaną usunięte. Użytkownik ma prawo żądania przedstawienia prowadzonej z Administratorem zarchiwizowanej korespondencji, jak i domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest niezbędna ze względu na uzasadniony interes Administratora (np. obronę przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika).

9. Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu (w przypadku jej uprzedniego wyrażenia);

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

10. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. 9 powyżej należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferta@mecenasbiznesu.pl

§5

Polityka cookies i inne technologie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych.

3. Informacja na temat stosowania cookies wyświetlana podczas pierwszej wizyty Użytkownika na Stronie.

4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Administrator korzysta na potrzeby Strony z usług Google Analytics w celu analizy korzystania przez Użytkowników ze Strony, w tym w celach statystycznych. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

7. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym się ona znajduje. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane są na serwerze i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, w celach technicznych oraz bezpieczeństwa systemu informatycznego.