BIZNES

Obowiązki pracodawcy – co musi pracodawca i jak organizować pracę w firmie?

spolka z oo

Umowa o pracę to najdogodniejsza forma zatrudnienia dla osoby zatrudnianej i nakładająca najwięcej obowiązków na pracodawcę pod kątem praktycznych obowiązków, obowiązków dotyczących stałości zatrudnienia i konieczności opłacania składek ZUS – nie jak w przypadku umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Do szczególnych obowiązków pracodawcy, które nie dotyczą każdej firmy, należy przygotowanie regulaminu pracy czy regulaminu wynagradzania. Tym razem wskażę obowiązki pracodawcy dotyczące wszystkich pracodawców bez wyjątku, takich jak obowiązki bhp, socjalne, antydyskryminacyjne, szkoleniowe i organizacyjne.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

8. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

11. prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);

12. przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

13. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;

14. przeciwdziałać mobbingowi.

Dlaczego warto dbać o dogodne warunki pracy w firmie?

Warto dbać o dogodne warunki pracy dla dobra, rozwoju i finansów firmy. Sprawnie działające firmy, zapewniające komfort w świadczeniu pracy przez pracowników, posiadające klarowne zasady działania, w sposób znaczący wpływają na wydajność i jakość świadczonej pracy. Wydajny pracownik, dobrze wykonujący swoją pracę to zysk dla pracodawcy. Co ciekawe, firmy stwarzające pracownikom możliwość częściowego świadczenia  pracy w ramach pracy zdalnej mogą liczyć na zdecydowanie większą wydajność pracowników i ich większe zadowolenie z pracy, a to przekłada się na jakość świadczonej pracy na rzecz pracodawcy. 

Sprawdź też:

Czym jest mobbing i jak wdrożyć w firmie politykę antymobbingową?

Jak należy przygotować się do zatrudnienia pracownika w ramach pracy zdalnej?

Regulamin pracy – jak go sporządzić? Kiedy warto wdrożyć w firmie regulamin pracy?

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Sprawdź także...