BIZNES UMOWY

Odpis z KRS i wypis z KRS

Co to KRS?

KRS to po prostu Krajowy Rejestr Sądowy. Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem składającym się z:

– rejestru przedsiębiorców;

– rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

– rejestru dłużników niewypłacalnych

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzą sądy rejonowe, które rozpatrują wnioski o rejestrację spółek, fundacji, stowarzyszeń, zgłoszenia składów ich organów, zmiany danych wpisanych do rejestru i prowadzą akta rejestrowe podmiotów do niego wpisanych.

KRS – akta rejestrowe

KRS jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w aktach podmiotów zarejestrowanych w KRS. Oznacza to, że każdy ma prawo udać się do sądu rejonowego do wydziału Krajowego Rejestru Sądowego i przejrzeć  całe akta spółki czy fundacji, dla której dany wydział prowadzi akta ze względu na właściwość miejscową, bez konieczności wykazywania interesu prawnego czy faktycznego i wykonać fotokopie czy kserokopie akt bezpłatnie lub zażądać wydania odpisów akt przez sąd rejestrowy – odpis dostaniesz od ręki ale jest on odpłatny.

Wypis z KRS i odpis z KRS – jak go uzyskać?

Każdy ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczony odpis z KRS, wypis z KRS, wyciągi z KRS, zaświadczenia i inne informacje.

KRS wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestrów, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej. KRS wydaje z katalogu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dokumenty złożone w postaci elektronicznej albo kopie dokumentów złożonych w postaci papierowej poświadczone za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu.

KRS pobiera opłaty za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z rejestrów oraz za udostępnianie z katalogu dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej. 

Jak pobrać odpis z KRS online?

Chcesz samodzielnie pobrać odpis z KRS online? Procedurę jak to zrobić krok po kroku opisałam tutaj.

Bezpłatny odpis z KRS

KRS udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do KRS oraz listę dokumentów zawartych w katalogu. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez KRS z rejestrów.

Odpis pełny z KRS online

Przez wiele lat jedyny bezpłatny odpis, jaki był możliwy do pobrania z KRS online to był odpis aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestrów. Jeśli ktoś chciał uzyskać odpis pełny nie mógł tego zrobić online. Należało udać się do sądu rejestrowego, złożyć wniosek o odpis pełny KRS i uiścić opłatę w wysokości 60 złotych. Aktualnie nie ma takiej potrzeby. Odpis pełny z KRS online można uzyskać na takich samych zasadach, jak odpis aktualnych informacji.

Kiedy uzyskać odpis z KRS online a kiedy bezpośrednio z KRS?

Ujawnienie zmiany we wpisie w KRS online następuje później niż złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów. Jednak w odniesieniu do czynności dokonanych przed upływem szesnastego dnia od dnia ogłoszenia podmiot wpisany do Rejestru nie może powoływać się na wpis wobec osoby trzeciej, jeżeli ta udowodni, że nie mogła wiedzieć o treści wpisu.

Może się więc okazać, że bazując na KRS online zawrzemy umowę ze spółką, którą będzie reprezentować stary członek zarządu. Podpisane przez umowę inną niż wpisaną z KRS może być problemem, lecz automatycznie nie oznacza umowy za niezawartą. Wykonywanie umowy zgodnie z jej treścią przez kontrahenta, m.in. przez zapłatę zaliczki z niej wynikającej czy podjęcie innych czynności faktycznych będzie mogło być uznane za zawarcie umowy w formie dokumentowej, czyli formie prawnej zawartej np. poprzez wymianę e-maili czy w inny sposób stwierdzoną dokumentem. W przypadku gdy dla ważności umowy wymagana jest forma pisemna umowy pod rygorem nieważności lub inna forma szczególna, umowa będzie nieważna

Sprawdź także...