BIZNES

Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak je napisać krok po kroku?

umowa barterowa wzor

Postępowanie administracyjne ma charakter publicznoprawny. Organ administracji publicznej w ramach tego postępowania, wszczętego na wniosek lub z urzędu, rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania. Rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego następuje zasadniczo przez wydanie decyzji administracyjnej. W niektórych wypadkach możliwe jest milczące załatwienie sprawy. Postępowanie administracyjne jest zasadniczo dwuinstancyjne, a to oznacza, iż strona niezadowolona z wydanej w jej sprawie decyzji administracyjnej może wnieść odwołanie do organu wyższej instancji.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy lub od razu złożyć skargę do sądu administracyjnego. O tym na czym polega wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i dlaczego warto go złożyć dowiesz się tutaj.

Decyzja administracyjna a prawo do odwołania od decyzji

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zasadniczo jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Organ wydając decyzję administracyjną musi przestrzegać przepisów dotyczących zasad jej wydania i elementów, które musi zawierać. Są to kwestie bardzo istotne dla strony postępowania administracyjnego w kontekście prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – termin

Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że w zakresie tym obowiązują przepisy szczególne. Organ władny do rozpatrzenia odwołania musi być wskazany w pouczeniu zawartym w decyzji organu pierwszej instancji.

Błędne pouczenie co do odwołania od decyzji administracyjnej

Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania lub skutków zrzeczenia się odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – zrzeczenie się prawa do odwołania

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W praktyce to nieprawda. Jeśli masz zastrzeżenia do treści wydanej decyzji i przebiegu postępowania administracyjnego koniecznie zwróć na nie uwagę organowi odwoławczemu.

Są cztery rodzaje zarzutów, które możesz postawić decyzji administracyjnej:

1. zarzut błędu prawa materialnego – który polega na tym, że organ rozstrzygający decyzję dokonał błędnej interpretacji przepisu prawa materialnego albo zastosował przepis prawa materialnego niemający zastosowania do okoliczności faktycznych w sprawie albo nie zastosował przepisu prawa materialnego, który w danych okolicznościach zastosować powinien;

2. zarzut procesowy – który polega na tym, że organ dokonał naruszeń przepisów postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy;

3. zarzut wznowieniowy – który polega na tym, że organ dokonał naruszeń procesowych, które są podstawą do wznowienia postępowania administracyjnego;

4. zarzut nieważności – który polega na tym, że organ dokonał naruszeń procesowych, które są podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji.

W przypadku zaistnienia podstaw do wznowienia postępowania administracyjnego oraz stwierdzenia nieważności decyzji terminy do wniesienia odrębnego wniosku o wznowienie postępowania lub wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji są zdecydowanie dłuższe niż w przypadku odwołania od decyzji administracyjnej.

Masz zagwozdkę związaną z decyzją administracyjną lub inny problem prawny? Zapraszam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Porada może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy, od zakładania firmy od początku, pozyskiwania dofinansowania na start, przez umowy, prawo autorskie, nieuczciwą konkurencję, spory konsumenckie, sprawy sądowe, itp.

Odwołanie od decyzji administracyjnej a wykonanie decyzji

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Ponadto, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Odwołanie od decyzji administracyjnej i co dalej?

O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. 

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie uznał odwołania.

Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Postępowanie dowodowe w postępowaniu odwoławczym

Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję.

Cofnięcie odwołania od decyzji administracyjnej

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – rozstrzygnięcia organu odwoławczego

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy wydaje decyzję, w której:

1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo

2. uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo

3. umarza postępowanie odwoławcze, albo

4. uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji, organ odwoławczy określa w decyzji także wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów. 

Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. 

Wniosłeś odwołanie od decyzji administracyjnej, lecz jego wynik Cię nie zadowala? Dowiedz się jak złożyć skargę na decyzję do sądu administracyjnego.

Sprawdź także...