BIZNES UMOWY

Odwołanie do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę

klauzula wykonalnosci

Pracownik, który uważa, że został niezasadnie zwolniony ma prawo złożyć odwołanie do sądu pracy. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Przywrócenie terminu do złożenia odwołania

Jeżeli pracownik nie dokonał – bez swojej winy – w terminie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, sąd pracy na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Odwołanie do sądu pracy – jak je złożyć?

Pracownik składający odwołanie do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę i działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu odwołanie oraz inne pisma procesowe. W innych wypadkach pracownik powinen złożyć odwołanie lub inne pisma procesowe na piśmie.

Pracownik składający odwołanie od niezasadnego wypowiedzenia umowy o pracę powinien przede wszystkim określić czego się domaga od pracodawcy.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Zatem instrukcja kiedy i gdzie pracownik powinien złożyć odwołanie powinna zostać udzielona przez pracodawcę.

Brak tego pouczenia nie powoduje nieważności wypowiedzenia umowy o pracę, natomiast stwarza pracownikowi prawo do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do odwołania w sytuacji, gdy nie złoży go w terminie.

Komisje pojednawcze

Zamiast od razu kierować sprawę do sądu warto rozważyć skierowanie sprawy do komisji pojednawczej, jeśli taka działa w firmie. Zgłoszenie przez pracownika wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Pomoc organizacji pozarządowych i organizacji związkowych

W sprawach z zakresu prawa pracy także organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, mogą wytaczać powództwa na rzecz pracownika, a także, za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, przystępować do nich w toczącym się postępowaniu

Pełnomocnikiem pracownika może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony.

Do którego sądu złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak wskazałam powyżej, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o prawie do odwołania wraz ze wskazaniem sądu pracy, do którego należy je złożyć. W przypadku braku wskazania sądu pracy w pouczeniu, pracownik powinien złożyć odwołanie do sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby pracodawcy. Jeżeli pracownik pracuje w obrębie swojego miejsca zamieszkania tym sądem będzie najprawdopodobniej sąd rejonowy znajdujący się najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Rozstrzygnięcie odwołania pracownika

Pracownik składający odwołanie powinien przede wszystkim określić czego się domaga od pracodawcy. Jeżeli pracownik dokonał wyboru jednego z przysługujących mu alternatywnie roszczeń, a zgłoszone roszczenie okaże się nieuzasadnione, sąd może z urzędu uwzględnić inne roszczenie alternatywne.

Więcej na temat roszczeń w przypadku niezasadnego zwolnienia z pracy za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia:

Komisja pojednawcza a odwołanie do sądu pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jakie uprawnienia przysługują pracownikowi

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia – odwołanie do sądu pracy i odszkodowanie 

Sprawdź także...