BIZNES INWESTOWANIE PODATKI

Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut w 2019 roku

Brak uregulowanego statusu kryptowalut w Polsce mimo niesłabnącej ich popularności stanowił poważny problem dla inwestorów. W chaosie prawnym dotyczącym kryptowalut jeszcze więcej zamieszania wywołał komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 4 kwietnia 2018 r., w którym wskazano, iż umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)!

Komunikat ten był wątpliwy pod kątem prawnym oraz kompletnie oderwany od specyfiki inwestowania w kryptowaluty. Opodatkowanie PCC każdej transakcji na kryptowalutach oznaczałoby obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od wartości rynkowej każdej transakcji!! Podatek byłby należny bez względu na to czy na danej transakcji zarobi się czy poniesie stratę. Komunikat był kompletnie niedorzeczny pod kątem gospodarczym i podważał sens tradingu kryptowalutami. Taki model opodatkowania czyniłby handel kryptowalutami kompletnie nieopłacalnym. Dodatkowo każda transakcja wymagałaby wypełnienia 3-stronicowej deklaracji PCC-3, których nie ma możliwości składać przez internet. Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu, wydając rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Dopiero poznajesz świat kryptowalut? Przeczytaj:

Zrozumieć kryptowaluty – poradnik dla początkujących

Kluczowy w świetle opodatkowania kryptowalut był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16), w którym sąd podjął ustalenia charakteru prawnego kryptowaluty, a co za tym idzie – zasad jej opodatkowania. Sąd uznał, iż:

Przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty bitcoin powinien być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych.

Zmiany w opodatkowaniu kryptowalut 2019

Od 1 stycznia chaos prawny i podatkowy wokół kryptowalut będzie w końcu uregulowany na mocy ustawy  z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Kryptowaluty – definicja

Powyższa ustawa odnosi się do definicji waluty wirtualnej zawartej wart. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

 Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)

26) walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego (…).

Handel kryptowalutami – stawka podatkowa

Zarówno ustawa o podatku od osób fizycznych (art. 30b ust. 1a) jak i ustawa o podatku od osób prawnych (art. 22d ust. 1) opodatkowują handel kryptowalutami stawką podatku 19% uzyskanego przychodu.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Ujednolicenie przepisów, czyli możliwość takiego samego opodatkowania bez badania profesjonalizacji obrotu handlu kryptowalutami zapewnia większość pewności prawa i jest dogodniejsze dla inwestorów. Przychody z handlu kryptowalutami będą kwalifikowane jako kapitały pieniężne w ustawie o PIT, zaś w ustawie o CIT jako zyski kapitałowe.

Kryptowaluty – kwalifikacja kosztów

Koszty na nabycie kryptowaluty rozliczane są w roku poniesienia. Do kosztów można kwalifikować wyłącznie udokumentowaną cenę nabycia kryptowaluty oraz wydatki na pomioty pośredniczące w handlu kryptowalutami, np. prowizje giełdowe. Do kosztów nie wchodzą odsetki z kredytów i pożyczek na nabycie kryptowaluty. Wydatków na wytworzenie kryptowaluty (kopanie kryptowaluty) również nie można zakwalifikować jako kosztów. Takie uregulowanie powoduje, iż mining, będący formą pierwotnego nabycia kryptowaluty przestaje być opłacalny.

Wymiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie podlega opodatkowaniu, bowiem takie operacje nie powodują powstania przychodu. Dopiero gdy wypłacimy z krytptowaluty złotówki (lub inną walutę krajową) zapłacimy podatek z handlu kryptowalutami.

Co istotne – zapłata za towar lub usługę będzie traktowana jako sprzedaż kryptowaluty i będzie należało uiścić podatek z tego tytułu. Za przychód będzie przyjmowana cena nabytego towaru lub usługi.

Sprawdź także...