§1

Definicje

1. „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.mecenasbiznesu.pl wraz ze wszystkimi podstronami;

2. „Właściciel” lub „Administrator” – Paulina Walczuk, ul. Dębowa 30, 05-820 Piastów,

3. „Użytkownik” – każdy podmiot, który korzysta ze Strony;

4. „Dane osobowe” – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

5. „RODO” – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2

Polityka prywatności

1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Strony, w szczególności celu zawierania umów, w celach kontaktowych oraz informacje dotyczące aktywności Użytkowników w ramach jego pobytu na Stronie.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Powierzone dane osobowe są przechowywane, zabezpieczone oraz przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

– w celu zawarcia, realizacji i należytego wykonania umowy (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach kontaktowych – w związku z otrzymaniem od Użytkownika wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie (podstawa przetwarzania: zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– w celu ustalenia i dochodzenia lub odparcia roszczeń – w związku z koniecznością wystąpienia z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi lub w związku z koniecznością odparcia roszczeń Użytkownika (podstawa przetwarzania: obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości – w związku z wystawianiem oraz przechowywaniem faktur zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (podstawa przetwarzania: obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celach archiwalnych i statystycznych – w związku z aktywnością Użytkowników na Stronie oraz zapytaniami kierowanymi do Administratora i prowadzoną korespondencją (podstawa przetwarzania: uzasadniony interes Administratora, polegający na analizie aktywności Użytkowników podczas pobytu na Stronie oraz udokumentowania prowadzonej korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

5. Dane osobowe mogą  być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych.

6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

– IFIRMA S.A. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław – w celu generowania i wysyłania do Użytkowników faktury tytułem zawartej umowy;

– Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail;

– UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do wysyłki newslettera.

5. Podmioty, którym powierzane są dane osobowe przetwarzają je zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa przy ich przetwarzaniu. Korzystanie z usług Google może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z przechowywaniem ich na tamtejszych serwerach. Administrator pragnie wskazać, iż Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, co gwarantuje ochronę danych osobowych w stopniu odpowiadającym standardom Unii Europejskiej.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzu kontaktowym znajdującym się na Stronie jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skontaktowania się przez Administratora lub zawarcia umowy.

7. Dane osobowe w związku zawartą umową są przetwarzane przez czas niezbędny do jej wykonania oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

8. Dane osobowe w związku z kontaktowaniem się z Administratorem za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Stronie lub za pośrednictwem poczty e-mail mogą podlegać archiwizacji jednakże Administrator nie jest w stanie określić terminu w jakim zostaną usunięte. Użytkownik ma prawo żądania przedstawienia prowadzonej z Administratorem zarchiwizowanej korespondencji, jak i domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest niezbędna ze względu na uzasadniony interes Administratora (np. obronę przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika).

9. Użytkownik ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych;

– sprostowania danych osobowych;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu (w przypadku jej uprzedniego wyrażenia);

– usunięcia danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– przenoszenia danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

10. W celu realizacji praw, o których mowa w ust. 9 powyżej należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: oferta@mecenasbiznesu.pl