BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest najpopularniejszym rodzajem postępowania windykacyjnego, które pozwala odzyskać pieniądze za pośrednictwem sądu, bez jednoczesnej konieczności stawiennictwa w sądzie w ogóle.

Sąd w przypadku stwierdzenia podstaw do rozpatrzenia sprawy w postępowaniu upominawczym wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym – czyli pod nieobecność powoda i pozwanego oraz bez przeprowadzenia rozprawy. Nakaz zapłaty wydany w tym postępowaniu ma moc równą wyroku sądowego i nadaje się do skierowania go do egzekucji komorniczej.

Postępowanie upominawcze – pozew o zapłatę i dokumenty

Postępowanie upominawcze polega na złożeniu do sądu pozwu o zapłatę, w którym zawarty będzie wniosek o wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do pozwu należy dołączyć wszelką dokumentację, która uprawdopodobni istnienie naszego roszczenia – przede wszystkim umowę, faktury i dowód świadczeń, które spełniliśmy wobec dłużnika i za które domagamy się zapłaty.

Postępowanie upominawcze – zasady

Do pozytywnych aspektów postępowania upominawczego z pewnością należą:

◆ brak rozprawy – sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym;

◆ szybkość postępowania – sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w 2-3 miesiące;

 do wydania przez sąd nakazu zapłaty wystarczy uprawdopodobnić istnienie dochodzonego roszczenia;

◆ można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych;

◆ sąd zwraca z urzędu 3/4 opłaty sądowej jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty;

◆ sąd uznając, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty wyznacza rozprawę, nie musimy składać odrębnego pozwu ani innego pisma.

Postępowanie upominawcze ze względu na brak rozprawy nie nadaje się do spraw, w których powód opiera swoje powództwo przede wszystkim na dowodach z zeznań świadków, przesłuchaniu stron, opinii biegłych i innych środkach dowodowych.

ZŁÓŻ POZEW SAMODZIELNIE

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym krok po kroku

Postępowanie upominawcze a postępowanie nakazowe

Postępowanie upominawcze jest bardzo zbliżone do postępowania nakazowego, z drobnymi wyjątkami. W przypadku złożenia pozwu w postępowaniu upominawczym należy uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (w postępowaniu nakazowym wynosi ona 1,25%). Ponadto nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Przewagą postępowania upominawczego nad postępowaniem nakazowym jest niewątpliwie jego mniejsza rygorystyczność. W postępowaniu tym wystarczy by powód uprawdopodobnił zasadność swojego roszczenia, natomiast w postępowaniu nakazowym podstawą wydania nakazu zapłaty jest dowód potwierdzający spełnienie własnego świadczenia oraz dokument z pisemną akceptacją zadłużenia – najczęściej wystarczy podpis dłużnika na fakturze. Przedsiębiorcy zwykle nie dbają o podpisywanie faktur, tłumacząc to możliwością wystawiana faktur bez podpisu odbiorcy i wysyłania ich drogą elektroniczną. Fakt, że coś nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że nie warto tego robić. Niemniej, w przypadku postępowania upominawczego, problem braku podpisu na fakturze odpada. Sąd nie będzie miał obiekcji wydać nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu faktury bez podpisów, jeśli okoliczności opisane w pozwie nie będą budzić wątpliwości, że dochodzona płatność nam się należy.

Ponadto nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności – takich przepisów nie wprowadzono do postępowania upominawczego.

Sprawdź: na czym polega postępowanie nakazowe?

Sprawdź także...