POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Powództwo przeciwegzekucyjne – jak bronić się przed niezasadną egzekucją?

powodztwo przeciwegzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne to ostatni etap postępowania cywilnego, które ma prowadzić do zaspokojenia roszczeń wierzyciela. To, że sprawa trafiła do komornika nie musi oznaczać, że egzekucja z majątku dłużnika jest nieunikniona. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na podstawie tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego – którym może być prawomocny wyrok, nakaz zapłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego czy ugoda sądowa – zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.Powództwo przeciwegzekucyjne

Jeżeli sąd na wniosek o nadanie klauzuli wykonalności złożony przez dłużnika nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu mimo przeszkód formalnych, dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Jeżeli zaś dłużnik nie zgadza się z egzekucją z przesłanek merytorycznych może wnieść w sprawie powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne – co to? Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne, które ma na celu pozbawienie w całości lub w części wykonalności tytułu egzekucyjnego, w efekcie którego postępowanie egzekucyjne – w całości lub w części – zostaje umorzone.

Dłużnik wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;

3. małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności w stosunku do majątku wspólnego małżonków, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Powództwo przeciwegzekucyjne, w którym dłużnik wnosi o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności z powodu powyższych przesłanek to powództwo opozycyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne – przykłady Powództwo przeciwegzekucyjne

Pierwsza ze wskazanych powyżej przesłanek powództwa przeciwegzekucyjnego, daje dłużnikowi podstawę do kwestionowania istnienia obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu. Taki pozew dłużnik powinien złożyć w sytuacji gdy wierzyciel postanowi bezpodstawnie skierować do egzekucji oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnika.

Drugą z sytuacji, w której dłużnik może wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne będzie wszczęcie przez wierzyciela postępowania egzekucyjnego mimo tego, iż dłużnik po przegranym procesie zapłacił na rzecz wierzyciela kwoty zasądzone wyrokiem sądu, a mimo tego dłużnik bezpodstawnie skierował sprawę do komornika.

Powództwo przeciwegzekucyjne może wytoczyć małżonek dłużnika, jeżeli w rzeczywistości małżonek ten wcale nie wyraził zgody na dokonanie czynności przez małżonka (tj. dłużnika), z której wynikła wierzytelność. Przykładowo może to dotyczyć sytuacji, że czynność dotyczy majątku odrębnego małżonka, który posiadał jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Powództwo przeciwegzekucyjne małżonka prowadzi do pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w stosunku do wytaczającego je małżonka.

Powództwo przeciwegzekucyjne przysługujące osobie trzeciej Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne nie przysługuje wyłącznie dłużnikowi i jego małżonkowi. Powództwo przeciwegzekucyjne może także wytoczyć osoba trzecia żądając w nim zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika.

Powództwo przeciwegzekucyjne wytoczone na powyższych zasadach to powództwo ekscendencyjne. Przykładowo takie powództwo ekscendencyjne może wytoczyć małżonek dłużnika w sytuacji dokonania przez komornika zajęcia składnika, wchodzącego w skład majątku osobistego tego małżonka niebędącego dłużnikiem.

Powództwo przeciwegzekucyjne – termin Powództwo przeciwegzekucyjne

Przepisy nie określają w jakim terminie należy wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne – opozycyjne. Można je wytoczyć zarówno przed, jak i po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Natomiast powództwo przeciwegzekucyjne – ekscendencyjne należy wnieść co do zasady w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o zajęcia w egzekucji majątku należącego do osoby trzeciej.

Powództwo przeciwegzekucyjne – właściwość sądu

Powództwa przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Powództwo przeciwegzekucyjne

Miejsce prowadzenia egzekucji określa się zgodnie z właściwością miejscową organu egzekucyjnego także wtedy, gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne jako pismo procesowe powinno zawierać elementy formalne analogiczne jak w przypadku pozwu o zapłatę. Ponadto, powód powinien określić dokładnie żądanie pozwu i przytoczyć wszystkie zarzuty na jego poparcie, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

Powództwo przeciwegzekucyjne – opłata Powództwo przeciwegzekucyjne

Powód, który wytacza powództwo przeciwegzekucyjne musi wnieść od niego opłatę sądową, pod rygorem zwrotu pozwu, chyba że jednocześnie składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Opłata od powództwa przeciwegzekucyjnego wynosi 5% wartości przedmiotu sporu w tym postępowaniu.

Potrzebujesz obrony przed bezprawną egzekucją? Potrzebujesz pomocy by złożyć powództwo przeciwegzekucyjne? Nie czekaj. Napisz na kontakt@mecenasbiznesu.pl

Powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne. Powództwo przeciwegzekucyjne. 

Sprawdź także...