BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew o zapłatę – jak go przygotować, gdzie złożyć, jak zabezpieczyć zapłatę?

pozew o zapłatę

Kontynuując cykl wpisów na temat tego, jak się bronić przed niepłacącym kontrahentem tym razem poruszam temat jak krok po kroku złożyć pozew o zapłatę. Zanim jednak zdecydujesz się na złożenie pozwu o zapłatę wyślij kontrahentowi przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór możesz pobrać tutaj.

Pozew o zapłatę – wzór pozwu o zapłatę

Pozew o zapłatę obok odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty, apelacji czy innych pism składanych poza rozprawą jest pismem procesowym i podlega rygorom związanym z wniesieniem pisma procesowego.

Elementy jakie musi zawierać pozew można podzielić na trzy grupy: formalne, merytoryczne i dodatkowe.

WSKAZÓWKA

Jeżeli kontrahent jest Ci dłużny pieniądze, których można dochodzić w pozwie o zapłatę, profesjonalny pełnomocnik może złożyć pozew o zapłatę bez pobierania wynagrodzenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty zasądza wynagrodzenie dla pełnomocnika od Twojego kontrahenta.

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem na takich zasadach pozwu o zapłatę napisz na kontakt@mecenasbiznesu.pl!

Pozew o zapłatę – wzór elementów formalnych

Pozew o zapłatę musi zawierać następujące elementy formalne:

1. oznaczenie sądu, do którego jest wnoszony;

2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

5. wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu – w przypadku spraw gospodarczych;

6. PESEL lub NIP lub numer KRS powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

7. oznaczenie rodzaju pisma – tj. POZEW O ZAPŁATĘ;

8. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

9. dowód uiszczenia opłaty od pozwu, chyba że powód składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub już został zwolniony.

Pozew o zapłatę – wzór elementów merytorycznych

Pozew o zapłatę musi zawierać następujące elementy merytoryczne:

1. dokładnie określony przedmiot sporu i żądanie pozwu

2. wskazanie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Wartości przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. O tym jak wyliczyć wartość przedmiotu sporu i w jaki sposób uwzględnić odsetki w jej wyliczaniu dowiesz się tutaj;

3. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

4 wskazanie faktów, na których strona opiera żądanie pozwu oraz wskazanie dowodów na wykazanie tych faktów;

5. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Jeżeli strony nie skorzystały z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, sąd może skierować strony na mediację – sprawdź jak wygląda przebieg mediacji i czy warto z niej skorzystać.

Pozew o zapłatę – wzór elementów dodatkowych

Pozew o zapłatę może zawierać następujące elementy:

1. wymienienie załączników i ich załączenie, jeśli są wskazane w pozwie, np. wymienienie i załączenie dokumentów, omawianych w pozwie, w celu przeprowadzenia dowodu z dokumentu na rozprawie;

2. odpisy pozwu i załączników – do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych;

3. wniosek o zabezpieczenie powództwa – czyli zabezpieczenie przed ukrywaniem majątku przez pozwanego;

4. wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;

5. wniosek o przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda;

6. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności:

– wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

– wniosek o dokonanie oględzin;

– wniosek o polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu lub przedmiotu oględzin; 

– zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Pozew o zapłatę – braki formalne

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Pozew o zapłatę i co dalej?

Po złożeniu pozwu o zapłatę, nieobarczonego brakami formalnymi lub ich uzupełnieniem w terminie, Sąd wyznacza rozprawę. Jeżeli nie decydujesz się na skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, dowiedz się jak występować w sądzie, o jakich kwestiach należy pamiętać. Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika, ale mimo wszystko chcesz aktywnie uczestniczyć w procesie, także zachęcam do lektury.

Jeśli dowiedziałeś się, że pojawiły się okoliczności świadczące o złej kondycji finansowej twojego przeciwnika procesowego warto abyś złożył wniosek o zabezpieczenie powództwa. Jeśli przesłanki istniały już wcześniej, ale po prostu nie złożyłeś wniosku o zabezpieczenie dalej możesz go złożyć, przepisy nie określają terminu uprawniającego granicznego do złożenia wniosku o zabezpieczenie.

Jak odzyskać szybko pieniądze? Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

W pewnych okolicznościach możliwe jest złożenie zamiast klasycznego pozwu o zapłatę, pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym, który prowadzi do wydania przez sąd nakazu zapłaty bez konieczności przeprowadzenia rozprawy!!!

Aby jednak w ogóle móc złożyć pozew o zapłatę skutkujący wydaniem nakazu zapłaty muszą być spełnione określone wymogi – przede wszystkim muszą być podstawy do tego, by dochodzona w pozwie o zapłatę wierzytelność wynikała z dokumentów załączonych do pozwu i aby nie było potrzeby przesłuchiwania w sprawie świadków – czyli aby po prostu sąd w oparciu o dokumenty miał pewność, ża zapłata Ci się należy.

Z tych wszystkich postępowań najkorzystniejsze dla powoda jest postępowanie nakazowe, a wybór między postępowaniem upominawczym, a elektronicznym postępowaniem upominawczym zależy od okoliczności sprawy.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym wymaga spełnienia innych wymogów formalnych niż standardowy pozew o zapłatę.

Sprawdź:

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym – jak go złożyć?

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym krok po kroku

Pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym – jak wypełnić formularz pozwu?

Przedawnienie roszczeń – pięć zasad, które musi znać przedsiębiorca

Sprawdź także...