BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew w postępowaniu nakazowym – jak go napisać krok po kroku

pozew w postepowaniu nakazowymCzym jest postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe jest postępowaniem odrębnym w ramach postępowania cywilnego, które pozwala na szybsze dochodzenie roszczeń niż w tradycyjnym postępowaniu cywilnym. Postępowanie nakazowe polega na wydaniu przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, bez przeprowadzenia rozprawy. 

Pozew w postępowaniu nakazowym można złożyć w każdej sprawie o zapłatę. Niemniej złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym nie zawsze kończy się wydaniem nakazu zapłaty przez sąd. O tym, w jakich okolicznościach sprawy możesz skutecznie złożyć pozew w postępowaniu nakazowym oraz jakie są wady i zalety postępowania nakazowego możesz przeczytać tutaj.

Pozew w postępowaniu nakazowym – wzór

Pozew w postępowaniu nakazowym musi zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest składany;

2. imiona i nazwiska lub nazwy stron i ich pełnomocników;

3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników; w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zamiast adresu zamieszkania może być podany adres korespondencyjny wpisany do CEIDG;

4. PESEL, NIP lub numer KRS powoda;

5. w przypadku spraw gospodarczych adres poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie, że go nie posiada;

6. oznaczenie pisma – tj. POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM;

7. dokładnie określone żądanie pozwu;

8. wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;

9. oznaczenie przedmiotu sporu;

10. wskazanie wartości przedmiotu sporu;

11. oznaczenie daty wymagalności roszczenia;

12. wskazanie faktów, na poparcie żądania pozwu oraz dowodów na ich poparcie;

13. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli nie, to dlaczego;

14. listę załączników i ich załączenie, jeśli są w pozwie;

15. odpis pozwu i załączników;

16. podpis strony lub pełnomocnika;

17. dowód uiszczenia opłaty od pozwu, z wyłączeniem sytuacji, gdy powód składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub został zwolniony z kosztów przez złożeniem pozwu w postępowaniu nakazowym.

Pozew w postępowaniu nakazowym – opłata

Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym jest zdecydowanie niższa, niż w postępowaniu tradycyjnym – wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu nakazowym – termin

Pozew w postępowaniu nakazowym sąd zazwyczaj rozpatruje w 2-3 miesiące. Postępowanie w sądzie gospodarczym w analogicznej sprawie w trybie zwyczajnym, czyli z rozprawą, wynosi ok. 2 lata w pierwszej instancji i kolejne 2 lata w postępowaniu apelacyjnym. 

Pozew w postępowaniu nakazowym – i co dalej?

Pozew w postępowaniu nakazowym powinien zmierzać do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Niestety bywa z tym różnie, a nawet jeśli sąd wyda nakaz zapłaty to sprawa nie musi być zakończona. Dowiedz się co w sytuacji, gdy sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub gdy pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozew w postępowaniu nakazowym. Pozew w postępowaniu nakazowym. Pozew w postępowaniu nakazowym. Pozew w postępowaniu nakazowym. 

Sprawdź także...