BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Pozew w postępowaniu upominawczym – jak go napisać krok po kroku

pozew w postepowaniu upominawczym

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to postępowanie odrębne w ramach postępowania cywilnego, które pozwala na szybsze niż w postępowaniu zwykłym dochodzenie roszczeń. Postępowanie upominawcze polega na rozstrzygnięciu sprawy powoda przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, bez przeprowadzenia rozprawy. 

Pozew w postępowaniu upominawczym można złożyć właściwie w każdej sprawie o zapłatę, ale złożenie go nie zawsze skończy się wydaniem przez sąd nakazu zapłaty. Jeśli chcesz wiedzieć w jakich okolicznościach sprawy możesz złożyć pozew w postępowaniu upominawczym, jakie są wady i zalety postępowania upominawczego zajrzyj tutaj.

Pozew w postępowaniu upominawczym – wzór

Pozew w postępowaniu upominawczym powinien wskazywać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest składany;

2. imiona i nazwiska albo nazwy stron i ich pełnomocników;

3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresy stron i pełnomocników; w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIGD zamiast adresu zamieszkania może być adres do korespondencji wpisany do CEIDG;

4. PESEL, NIP lub numer KRS powoda;

5. adres poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu – w przypadku spraw gospodarczych;

6. rodzaj pisma – tj. POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM;

7. oznaczenie przedmiotu sporu;

8. dokładnie określone żądanie pozwu;

9. wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;

10. wskazanie wartości przedmiotu sporu;

11. oznaczenie daty wymagalności roszczenia;

12. wskazanie faktów, na których powód opiera żądanie pozwu oraz wskazanie dowodów na ich poparcie;

13. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeśli nie, wyjaśnienie dlaczego;

14. wymienienie załączników i ich załączenie, jeśli są wskazane w pozwie;

15. odpis pozwu i załączników;

16. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

17. dowód uiszczenia opłaty od pozwu, chyba że powód składa wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych lub już został zwolniony.

Pozew w postępowaniu upominawczym – opłata

Opłata od pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym wynosi tyle samo co w postępowaniu zwyczajnym, czyli 5% wartości przedmiotu sporu.

Pozew w postępowaniu upominawczym – termin

Przepisy nie narzucają sądom w jakim terminie należy rozpatrzeć pozew w postępowaniu upominawczym. Zwyczajowo termin ten wynosi 2-3 miesiące. Postępowanie o zapłatę w sądzie gospodarczym w trybie zwyczajnym (czyli z rozprawą) wynosi ok. 2 lata w pierwszej instancji instancji, z postępowaniem apelacyjnym łącznie 4 lata.

Pozew w postępowaniu upominawczym – i co dalej?

Pozew w postępowaniu upominawczym ma prowadzić do wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Dowiedz się co w sytuacji, gdy sąd nie wyda nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub gdy pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozew w postępowaniu upominawczym. Pozew w postępowaniu upominawczym. Pozew w postępowaniu upominawczym. Pozew w postępowaniu upominawczym. 

Sprawdź także...