BIZNES INWESTOWANIE

Pozwolenie na budowę

odpowiedzialnosc inwestora

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest potrzebne przez przystąpieniem do robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wystarczające jest zgłoszenie budowy lub prac budowlanych. 

Wniosek o pozwolenie na budowę – kto wydaje pozwolenie na budowę?

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć do wydziału architektury w urzędzie gminy, powiatu lub urzędzie dzielnicy.

Wniosek o pozwolenie na budowę – postępowanie administracyjne

Wniosek o pozwolenie na budowę wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 

Pozwolenie na budowę – kiedy jest niepotrzebne?

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in.:

– wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

– wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii;

– przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;

– telekomunikacyjnych linii kablowych.

Większość projektów o charakterze inwestycyjnym wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę.

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: remoncie obiektów budowlanych oraz przebudowie obiektów i budynków, utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych czy instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych.

Wniosek o pozwolenie na budowę – co należy wziąć pod uwagę przy jego wypełnianiu?

Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego.

Wniosek o pozwolenie na budowę – dokumenty

Formularz wniosku o pozwolenie na budowę możesz pobrać tutaj: wniosek o pozwolenie na budowę wzór.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przypadku wniosku o pozwolenie na budowę na terenach szczególnych wymagane mogą być dodatkowe pozwolenia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę, a nadzór inwestorski i nadzór autorski

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

Sprawdź także...