BIZNES UMOWY

Praca dla nieletnich: na jakich zasadach można zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem młodocianym?

umowa o prace

Kodeks pracy przewiduje szczególne zasady zawierania umowy o pracę z osobami, które nie osiągnęły pełnoletności, a ukończyły 15 lat. Zasadniczo zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

Kiedy można zawrzeć umowę z pracownikiem młodocianym?

Wolno zawrzeć umowę z pracownikem młodocianym,  który:

1. ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;

2. przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Zgoda rodziców na zawarcie umowy o pracę przez pracownika młodocianego

Zawarcie umowy o pracę jest dopuszczalne w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby.

Pracownik młodociany a szkoła

Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. Jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego.

Wstępne badania lekarskie pracownika młodocianego

Pracownik młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu pracownika młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.

Godziny nadliczbowe i praca w nocy

Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Urlopy wypoczynkowe

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przygotowanie do zawodu

Kodeks pracy przewiduje szczególne zasady zawierania umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, w celu przygotowania zawodowego. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

1.rodzaj przygotowania zawodowego – tj. nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy;

2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;

3. sposób dokształcania teoretycznego;

4. wysokość wynagrodzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym, zawartej w celu przygotowania zawodowego

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

1. niewypełniania przez pracownika młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;

2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego pracownika młodocianego;

4. stwierdzenia nieprzydatności pracownika młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Praca nieprzygotowująca do zawodu. Wykaz prac lekkich

Zatrudnianie pracowników młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego pracownika młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie.

Pracodawca ustala wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, uwzględniając tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych pracownika młodocianego. Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy pracownika młodocianego nie może przekraczać 2 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin. Ten wymiar czasu pracy obowiązuje także w przypadku, gdy pracownik młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od pracownika młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy

Sprawdź także...