BIZNES UMOWY

Praca i handel w niedzielę. Niedziele handlowe 2020

praca w niedziele

Od wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, stopniowo była ograniczana możliwość handlu w niedziele. Początkowo handel w niedziele został ograniczony do dwóch niedzieli w miesiącu, dalej można było handlować w niedziele bez ograniczeń tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. W 2020 r.  liczba niedziel handlowych ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.

Niedziele handlowe 2020 kalendarz

Lista niedziel handlowych w 2020 r. zezwalać będzie na handel bez ograniczeń: 26 stycznia, 5 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

Handel w niedziele niehandlowe

Niedziele niehandlowe nie oznaczają kompletnego zakazu handlu, ani też nie oznaczają zakazu świadczenia pracy w niedzielę. Zakaz handlu nie obejmuje aptek, stacji paliwowych, kwiaciarni, kiosków, placówek pocztowych, hoteli, placówek prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku i wielu innych, a co za tym idzie niektórzy pracownicy pracują w części w weekendy lub w całości pracują w systemie pracy weekendowej. Takim pracownikom świadczącym pracę w niedziele i święta przysługują szczególne uprawnienia pracownicze.

Praca weekendowa – kiedy praca i handel w niedzielę jest dozwolony?

Praca w niedziele i święta jest dozwolona:

1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 

2. w ruchu ciągłym;

3. przy pracy zmianowej;

4. przy niezbędnych remontach;

5. w transporcie i w komunikacji;

6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8. w rolnictwie i hodowli;

9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w zakładach świadczących usługi dla ludności, gastronomii, zakładach hotelarskich, jednostkach gospodarki komunalnej, zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę, zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy weekendowej, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Handel w niedzielę a uprawnienia pracownicze

Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:

1. w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli;

2. w zamian za pracę w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia, za każdą godzinę pracy w niedzielę. 

Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia, za każdą godzinę pracy w święto. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę

Wolne niedziele dla pracowników za handel w niedziele

Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego w systemie czasu pracy weekendowym.

Sprawdź także...