BIZNES INWESTOWANIE UMOWY

Prawo pierwokupu – na czym polega? Na co uważać przy zawieraniu umowy?

umowa dzierzawy

Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu to zastrzeżone dla jednej ze ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu). Prawo pierwokupu może wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub umowy.

Prawo pierwokupu – umowa sprzedaży rzeczy objętej prawem pierwokupu

Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu nie skorzysta ze swojego prawa.

Prawo pierwokupu – jak z niego skorzystać?

Skorzystanie z prawa pierwokupu polega na złożeniu oświadczenia zobowiązanemu do poinformowania o sprzedaży. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie. W przypadku gdy prawo pierwokupu dotyczy będzie nieruchomości, oświadczenie to musi być złożone w formie aktu notarialnego.

Prawo pierwokupu – obowiązki sprzedawcy

Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.

Prawo pierwokupu – termin wykonania

Prawo pierwokupu nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca.

Prawo pierwokupu innych rzeczy można wykonać w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.

Naruszenie prawa pierwokupu

Jeżeli zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu sprzedał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo jeżeli nie zawiadomił uprawnionego o sprzedaży lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, ponosi on odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi albo dzierżawcy, sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna.

Prawo pierwokupu – skutki wykonania

Zasadniczo przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku między zobowiązanym a uprawnionym umowa sprzedaży tej samej treści, co umowa zawarta przez zobowiązanego z osobą trzecią, chyba że w stosunku do konkretnej umowy obowiązują przepisy szczególne.

Postanowienia umowy z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwokupu, są względem uprawnionego bezskuteczne.

Jeżeli umowa sprzedaży zawarta z osobą trzecią przewiduje świadczenia dodatkowe, których uprawniony do pierwokupu nie mógłby spełnić, może on swe prawo wykonać uiszczając wartość tych świadczeń. Jednakże gdy prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego z mocy ustawy, takie świadczenie dodatkowe uważa się za niezastrzeżone.

Jeżeli według umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią cena ma być zapłacona w terminie późniejszym, uprawniony do pierwokupu może z tego terminu skorzystać tylko wtedy, gdy zabezpieczy zapłatę ceny. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uprawnionym jest państwowa jednostka organizacyjna.

Niezbywalne prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu jest niezbywalne, a to oznacza, że nie można go przenieść pod żadnym tytułem w sposób odpłatny lub nieodpłatny. Jest ono niepodzielne, chyba że przepisy szczególne zezwalają na częściowe wykonanie tego prawa. Jeżeli jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie wykonywają prawa pierwokupu, pozostali mogą wykonać je w całości.

Sprawdź także...