BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Przedawnienie roszczeń – pięć zasad, które musi znać przedsiębiorca

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Instytucja przedawnienia ma w swej istocie zmobilizować wierzyciela do podjęcia czynności, mających na celu terminowe dochodzenie roszczeń, a z drugiej strony ma zapobiec tkwieniu dłużnika w nieustannej niepewności, co do konieczności spłacenia długu. Przedawnienie następuje z mocy prawa, co jednak nie oznacza, że wierzyciel nie może dochodził zapłaty przedawnionych roszczeń.

I. Terminy przedawnienia

Zasadniczo termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. 

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu przedawniają się z upływem dwóch lat.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

II. Skutki przedawnienia

Zasadniczo po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzekł się korzystania z zarzutu przedawnienia. Dłużnik mimo przedawnienia może zaspokoić roszczenie wierzyciela. Jeżeli w chwili zaspokojenia wierzyciela dłużnik nie był świadomy, że roszczenie było przedawnione, nie może domagać się jego zwrotu jako świadczenia nienależnego.

III. Skutki przedawnienia w stosunku do konsumenta

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. 

W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Korzystając z tego uprawnienia, sąd powinien rozważyć w szczególności: 

– długość terminu przedawnienia,

– długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia,

– charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

IV. Zrzeczenie się przedawnienia

Możliwe jest zrzeczenie się przedawnienia, jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Należy pamiętać, że zrzeczenie się przedawnienia to nie wyłącznie oficjalny dokument, podpisany przez dłużnika, w którym zrzeka się on przedawnienia. Zgodnie z wyrokiem Sądu najwyższego z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie o sygnaturze akt V CK 620/03 zrzeczenie się zarzutu przedawnienia jest jednostronną czynnością prawną – oświadczeniem woli, do którego zastosowanie mają przepisy dotyczące oświadczeń woli, tj. art. 60 Kodeksu cywilnego i następne. Zgodnie z tym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia wywołuje skutki prawne, jeżeli doszło do drugiej strony w ten sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia nie wymaga żadnej formy, bowiem w tym zakresie przepisy nie stanowią inaczej. Ponadto, zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może nastąpić w sposób wyraźny lub dorozumiany. Może je stanowić każde zachowanie dłużnika, ujawniające jego wolę w sposób dostateczny. Na skutek zrzeczenia się zarzutu przedawnienia nowy termin przedawnienia zobowiązania zaczyna biec na nowo od chwili zrzeczenia się zarzutu przedawnienia.

V. Zmiana ustawowych terminów przedawnienia

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.

Sprawdź: e-sąd: czy można dochodzić przedawnionych wierzytelności?

Nie wiesz jak napisać wezwanie do zapłaty? Skorzystaj z mojego wzoru!

Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? Przedawnienie roszczeń. Po jakim czasie przedawnia się dług? 

Sprawdź także...