BIZNES UMOWY

Regulamin pracy – jak go sporządzić? Kiedy warto wdrożyć w firmie regulamin pracy?

regulamin pracy

Umowa o pracę to najdogodniejsza forma zatrudnienia dla osoby zatrudnianej i nakładająca najwięcej obowiązków na pracodawcę pod kątem praktycznych obowiązków, obowiązków dotyczących stałości zatrudnienia i konieczności opłacania składek ZUS – nie jak w przypadku umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Każda firma w mniejszym lub większym stopniu wymaga posiadania i wdrożenia wewnętrznych aktów korporacyjnych, takich jak regulaminu wynagradzania, regulamin pracy, polityka antymobbingowa, regulamin funkcjonowania zarządu czy rady nadzorczej. Tym razem omawiam w jakich sytuacjach pracodawca obligatoryjnie musi mieć w ramach firmy regulamin pracy i o czym musi pamiętać przy jego sporządzaniu i wdrażaniu.

Czym jest regulamin pracy?

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Kiedy regulamin pracy w firmie jest obligatoryjny, a kiedy fakultatywny?

Firma zatrudniająca co najmniej 50 pracowników obligatoryjnie wprowadza regulamin pracy, chyba że w zakresie, który regulowałby regulamin pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że w zakresie, który regulowałby regulamin pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie, który regulowałby regulamin pracy, obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. 

Co musi określać regulamin pracy?

Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

1. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej;

2. systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy;

3. porę nocną;

4. termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;

5. wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom;

6. rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego;

7. wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe;

8. obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą;

9. przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Regulamin pracy powinien zawierać informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, dodatkowo może zawierać postanowienia dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników.

Konsultacje regulaminu pracy 

Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca.

Wejście w życie regulaminu pracy

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Czy warto wdrożyć regulamin pracy w firmie?

W przypadku niektórych firm posiadanie aktów wewnętrznych jest obligatoryjne, w przypadku innych fakultatywne. Warto zastanowić się nad wdrożeniem takich aktów jak polityka antymobbingowa czy właśnie regulamin pracy, nawet gdy nie są one obligatoryjne, gdyż mogą poprawić sprawność funkcjonowania firmy. W mojej ocenie jeżeli przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 20 pracowników powinien mieć co najmniej regulamin pracy. Jasne, klarowne i przede wszystkim sprawnie działające procedury w firmie zapewnią komfort w świadczeniu pracy przez pracowników, co w sposób znaczący wpływa na wydajność i jakość świadczonej pracy. Wydajny pracownik, dobrze wykonujący swoją pracę to zysk dla pracodawcy. 

Sprawdź też:

Czym jest mobbing i jak wdrożyć w firmie politykę antymobbingową?

Jak należy przygotować się do zatrudnienia pracownika w ramach pracy zdalnej?

Zakaz konkurencji w umowie o pracę

Sprawdź także...