Pomagamy przedsiębiorcom skutecznie odzyskiwać należne im od kontrahentów płatności tytułem zawartych umów i wystawionych faktur.

Po dogłębnej analizie dokumentacji sprawy opracowujemy taktykę procesową oraz dobieramy tryb postępowania odpowiedni dla danej sprawy, tak by:

 jak najszybciej uzyskać sądowy nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający

 ograniczyć koszty sądowe na etapie złożenia pozwu

 uzyskać tytuł egzekycyjny możliwie szybko i bez konieczności przeprowadzenia rozprawy

 dochodzenie roszczeń odbywało się w sposób najmniej uciążliwy dla firmy

 w przypadku spraw skomplikowanych zminimalizować czas trwania sprawy oraz na czas jego trwania zabezpieczyć dochodzoną od dłużnika należność

Poza należnością główną występujemy o zasądzenie przez sąd skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w zapłacie, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa przez profesjonalnego adwokata od strony przeciwnej. 

Napisz do nas na adres: kontakt@mecenasbiznesu.pl – opisz swoją sprawę oraz pozostaw numer kontaktowy lub skorzystaj z formularza znajdującego się na dole strony. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie – również w weekend – nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości. Otrzymasz niezbędną pomoc prawną bez wychodzenia z domu.

Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub spotkać bezpośrednio w siedzibie Kancelarii w Warszawie – więcej informacji w zakładce: KONTAKT.

.

.

RODZAJE POSTĘPOWAŃ DOBIERANYCH DLA SPRAW

.

POSTĘPOWANIE ELEKTRONICZNE

ZALETY:

◆ postępowanie w pełni elektroniczne (od złożenia pozwu, po egzekucję)

◆ niska opłata od pozwu – 1,25% dochodzonej kwoty

◆ brak rozprawy, sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym

◆ akta sprawy są w formie elektronicznej i można mieć do nich wgląd w każdej chwili

◆ dokumenty nie są wysyłane ani papierowo ani elektronicznie – postępowanie ogranicza się do ich opisania w pozwie

◆ najbardziej skuteczne przy sprawach z małą ilością dokumentów

WADY:

◆ brak możliwości złożenia wniosku o zwolnienie z opłat sądowych

◆ nie nadaje się do spraw o skomplikowanym stanie faktycznym

◆ w przypadku gdy sąd uzna że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym lub dłużnik złoży sprzeciw, sprawa zostaje przekazana do sądu właściwości ogólnej, co de facto przedłuża czas trwania postępowania

◆ popularność sądu elektronicznego znacznie wydłuża czas oczekiwania na nakaz i klauzulę wykonalności

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

ZALETY:

◆ brak rozprawy, sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym

◆ niska opłata od pozwu – 1,25% dochodzonej kwoty

◆ sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty

◆ sąd uznając że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty wyznacza rozprawę

◆ można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

◆ nakaz zapłaty w tym postępowaniu stanowi tytuł zabezpieczenia wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności

WADY:

◆ zwykle brak podstaw do złożenia pozwu w tym postępowaniu, bowiem podstawą wydania w nim nakazu zapłaty jest zaakceptowana (podpisana przez dłużnika) faktura lub rachunek, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu, prawidłowo wypełniony weksel itp., pod warunkiem że ich prawdziwość i treść nie wzbudzą wątpliwości sądu

◆ przedsiębiorcy w ogromnej większości wręczając kontrahentowi fakturę nie biorą podpisu na swoim egzemplarzu – bowiem nie jest to wymagane – jednakże stanowi to znaczne ułatwienie w dochodzeniu roszczeń

POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

ZALETY:

◆ brak rozprawy, sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym

◆ podstawą do wydania nakazu zapłaty jest uprawdopodobnienie roszczeń przez powoda

◆ można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

◆ zwrot z urzędu 3/4 opłaty sądowej jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty

◆ sąd uznając że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty wyznacza rozprawę

WADY:

◆ opłata od pozwu – 5% dochodzonej kwoty

◆ postępowanie odbywa się bez rozprawy dlatego nie nadaje się do spraw w których powód opiera swoje powództwo przede wszystkim na dowodach z zeznań świadków, przesłuchaniu stron, opinii biegłych i innych środkach dowodowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy mają problem z niepłacącymi kontrahentami w przypadku spraw podlegających rozpatrzeniu w postępowaniu elektronicznym, nakazowym lub upominawczym:

 nie pobieramy wynagrodzenia z góry – nasze wynagrodzenie stanowią koszty zasądzone od strony przegrywającej według rozporządzenia o stawkach adwokackich powiększone o podatek VAT

w przeciwieństwie do firm windykacyjnych nie pobieramy prowizji od wygranej oraz prowadzimy na rzecz Klientów postępowanie komornicze bez dodatkowych kosztów

ze względu na ww. sposób rozliczeń dokładamy wszelkich starań aby możliwie najszybciej zakończyć sprawę a nie prowadzić ją latami

opłaty jakie pobieramy są opłatami wyłącznie należnymi dla sąd (wpłacacie je Państwo osobiście lub z naszym pośrednictwem)

POSTĘPOWANIE OGÓLNE

ZALETY:

◆ sąd rozstrzyga sprawę po przeprowadzeniu rozprawy, co umożliwia przeprowadzenie dowodów, których nie można przeprowadzić w postępowaniach bez rozprawy, tj. z zeznań świadków, przesłuchania stron, opinii biegłych, oględzin, eksperymentu procesowego i innych środków dowodowych oraz dokumentów, które są w posiadaniu strony przeciwnej

◆ opłacalne przy sprawach, w których wiemy, że strona przeciwna i tak odwołałaby się, bowiem już wcześniej powstał spór między stronami co do dochodzonego roszczenia można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

WADY:

◆ opłata od pozwu – 5% dochodzonej kwoty

◆ sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy, która odbywa się na posiedzeniach wyznaczanych w praktyce co 2-6 miesięcy kolejne, co powoduje, że sprawa jest rozpatrywana dłużej niż w postępowaniach bez rozprawy

◆ już na etapie pozwu trzeba rozważyć wszelkie możliwe wnioski dowodowe – dokumenty, świadków, konieczność powołania biegłego określonej specjalizacji, itp. – bowiem wnioski złożone na rozprawie (nawet na pierwszym posiedzeniu) mogą zostać uznane przez sąd za spóźnione, nawet jeśli byłyby to dowody kluczowe dla sprawy

W przypadku spraw skomplikowanych podlegających rozpatrzeniu w postępowaniu:

przygotowujemy optymalną taktykę procesową dla sprawy, pomagamy w przygotowaniu się do rozprawy przez strony i świadków

 zabezpieczamy roszczenie na czas trwania procesu, m.in. w sytuacjach gdy pozwanemu grozi niewypłacalność

dokonujemy rzetelnej selekcji materiału dowodowego pod kątem jego przydatności dla sprawy i pomagamy w czynnościach mających na celu zebranie stosownego materiału dowodowego

przygotowujemy pozew i przedstawiamy wnioski dowodowe w sądzie w sposób umożliwiający wydanie przez sąd wyroku nawet na pierwszym posiedzeniu