POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Skarga do WSA: jak zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego?

pozew o zapłatę

Kiedy można wnieść skargę do sądu administracyjnego?

Strona postępowania administracyjnego, która nie jest zadowolona z decyzji administracyjnej lub postanowienia wydanego przez organ administracyjny prowadzący postępowanie, może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stronie postępowania administracyjnego przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skarga do WSA – gdzie ją złożyć?

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego rozstrzygnięcie jest przedmiotem skargi. Termin do wniesienia skargi do WSA uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego. W takim przypadku sąd ten niezwłocznie przesyła skargę odpowiednio do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Skarga do WSA – termin

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Strona postępowania administracyjnego, której w postępowaniu administracyjnym przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku niezłożenia wniosku może wnieść skargę do WSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia pierwszej decyzji – terminy na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie skargi (14 dni) i skargi do WSA (30 dni) nie będą podlegały zsumowaniu. 

Wartość przedmiotu zaskarżenia i wpis (opłata) od skargi do WSA

Wniesienie skargi do WSA jest co do zasady odpłatne, podobnie jak postępowanie cywilne. Opłaty związanej z wniesieniem skargi do WSA nie musi uiszczać osoba, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych, co dotyczy także spółek. 

W każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych. 

Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały. O tym, w jakiej wysokości uiścić wpis do skargi do WSA, dowiesz się tutaj.

Skarga do WSA – wzór

Skarga do WSA powinna zawierać następujące elementy formalne:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana;

2. imię i nazwisko lub nazwę strony wnoszącej skargę i innych stron postępowania oraz ich pełnomocników;

3. oznaczenie adresów stron i ich pełnomocników;

4. PESEL, NIP, numer KRS lub numer REGON podmiotu wnoszącego skargę;

5. oznaczenie organu, którego decyzję się zaskarża;

6. oznaczenie rodzaju pisma, tj. „SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO w przedmiocie …”;

7. wskazanie zaskarżonej decyzji;

8. oznaczenie przedmiotu sprawy;

9. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;

10. osnowę wniosku – czyli określenie jakiego rozstrzygnięcia domaga się skarżący od sądu;

11. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

12. wymienienie załączników.

Do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Skarga do WSA – zarzuty

Określenie w skardze do WSA naruszenia prawa lub interesu prawnego powinno przede wszystkim znaleźć odzwierciedlenie w zarzutach stawianych w skardze.

Są cztery rodzaje zarzutów, które można sformułować w skardze do WSA:

1. zarzut błędu prawa materialnego – polega na tym, że organ wydający decyzję dokonał błędnej wykładni przepisu prawa materialnego lub zastosował przepis prawa materialnego, który nie miał zastosowania do okoliczności faktycznych w sprawie albo nie zastosował przepisu, który w danej sprawie powinien zastosować;

2. zarzut procesowy – polega na tym, że organ dopuścił się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, a naruszenia te mogły mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

3. zarzut wznowieniowy – polega na tym, że organ dopuścił się uchybień procesowych, które dają podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego;

4. zarzut nieważności – polega na tym, że organ dokonał naruszeń procesowych, które są podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji.

Skarga od WSA – możliwe rozstrzygnięcia sądu

Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie:

1. uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:

– naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,

– naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, 

– inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2. stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części;

3. stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa.

Sprawdź także...