POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Skarga na czynności komornika – kiedy przysługuje i jak ją złożyć?

skarga na czynnosci komornika

Skarga na czynności komornika, obok zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności i powództwa przeciwegzekucyjnego, jest środkiem ochrony przysługującemu dłużnikowi w postępowaniu egzekucyjnym. Tym razem omawiam w jakich sytuacjach można złożyć skargę na czynności komornika, jak ją sporządzić i gdzie złożyć oraz czym różni się od innych środków ochrony w postępowaniu egzekucyjnym.

Skarga na czynności komornika – kiedy przysługuje?

Skarga na czynności komornika przysługuje na postanowienia i zarządzenia wydane przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

Skarga na czynności komornika – a wstrzymanie egzekucji

Skarga na czynności komornika nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności. Natomiast uwzględniając skargę, sąd zawiesi postępowanie egzekucyjne w całości lub w części.

Skarga na czynności komornika – 0płata

Skarga na czynności komornika podlega opłacie w wysokości 50 złotych. Nieopłacenie skargi, jest brakiem, który uniemożliwi nadanie jej biegu. Jeżeli po wezwaniu skarżącego do uzupełnienia braku skarżący nie opłaci skargi w terminie, skarga zostanie zwrócona i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Skarga na czynności komornika – kto może ją złożyć?

Skargę na czynności może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynności komornika – ją gdzie złożyć?

Skargę na czynności komornika wnosi się do sądu za pośrednictwem komornika.

Skargę na czynności komornika wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeżeli komornik nie uwzględni skargi, skarga na czynności komornika zasadniczo rozpatrywana jest przez sąd rejonowy. Skargę wnosi się do sądu właściwego ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Skarga na czynności komornika – w jakim terminie?

Skargę na czynności komornika wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności.

Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana

Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia. 

Skarga na czynności komornika – stwierdzenie błędu komornika

W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika, sąd uwzględniając skargę, stosownie do okoliczności, może go obciążyć kosztami postępowania wywołanego skargą. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. O wymogach formalnych pisma procesowego możesz przeczytać tutaj.

Skarga na czynność komornika może być wniesiona na urzędowym formularzu. Formularz skargi na czynności komornika komornik doręcza dłużnikowi, stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej, na przykład podczas licytacji.

Skarga na czynności komornika a powództwo przeciwegzekucyjne

Zarówno skarga na czynności komornika, jak i powództwo przeciwegzekucyjne to środki ochrony przed bezprawną egzekucją. Należy jednak wiedzieć czym różnią się od siebie poszczególne środki, gdyż złożenie środka nieodpowiedniego do zarzutów, może spowodować, że uprawniony straci termin na wniesienie prawidłowego środka zaskarżenia.

Skarga na czynności komornika przysługuje od błędów formalnych popełnionych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym np. z powodu błędu w opisie i oszacowaniu nieruchomości lub z powodu prowadzenia egzekucji z kolejnych składników majątku, mimo iż dotychczasowe zajęcia komornicze są wystarczające na zaspokojenie ściąganego zadłużenia.

Powództwo przeciwegzekucyjne to środek obrony merytorycznej. Formalnie skarga na czynności komornika to forma odwołania od decyzji komornika, a powództwo przeciwegzekucyjne polega na wytoczeniu pozwu w postępowaniu egzekucyjnym, co łączy się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów formalnych i opłacenia powództwa przeciwegzekucyjnego, analogicznie do standardowego pozwu.

O tym jak złożyć powództwo przeciwegzekucyjne krok po kroku, jakie są wymogi formalne i przesłanki merytoryczne na jego wytoczenie dowiesz się tutaj.

Sprawdź także...