POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Sprzeciw od nakazu zapłaty i co dalej?

postepowanie upominawcze

Wierzyciel, który chce jak najszybciej odzyskać pieniądze od dłużnika, składa pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, nakazowym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym. W pozew złożony w ramach jednego z tych postępowań prowadzi do wydania przez sądu nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzenia rozprawy. O tym, że pozew w ogóle został złożony dłużnik zostaje poinformowany w momencie doręczenia mu nakazu zapłaty.

Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu zapłaty oraz skutkach jego niezaskarżenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – termin

W nakazie zapłaty sąd nakazuje pozwanemu, by w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, a nie ma przedstawiciela w kraju, termin na wniesienie sprzeciwu wynosi miesiąc, przy czym gdyby doręczenie nakazu zapłaty miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

Nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia, ma skutki prawomocnego wyroku i po nadaniu mu klauzuli wykonalności jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – gdzie złożyć?

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak go napisać?

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien spełniać wymogi pisma procesowego, analogicznie do wymogów formalnych pozwu o zapłatę.

Ponadto, sprzeciw od nakazu zapłaty powinien wskazać, czy pozwany zaskarża nakaz w całości czy w części oraz zawierać zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – jakie wywołuje skutki ?

Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

Po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sprawa trafia do tradycyjnego postępowania i podlega rozpoznaniu na rozprawie.

Sąd sprzeciw od nakazu zapłaty niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – zarzuty od nakazu zapłaty

Wśród przedsiębiorców przyjęło się, że od wydanego przez sąd nakazu zapłaty można wnieść sprzeciw. To przeświadczenie jest błędne. Od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nie przysługuje sprzeciw od nakazu zapłaty, lecz zarzuty od nakazu zapłaty. W praktyce sprzeciw od nakazu zapłaty i zarzuty od nakazu zapłaty wywołują takie same skutki procesowe i formułuje się je podobnie stąd.

Zatem od nakazu zapłaty pozwany może wnieść zarzuty. W piśmie zawierającym zarzuty pozwany powinien, poza wskazaniem czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, wymienić fakty, z których wywodzi żądania, i dowody na wykazanie każdego z nich. Ponadto pismo zawierające zarzuty od nakazu zapłaty podlega wymogom dla pisma procesowego tak samo jak sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym – zmiany od 07.02.2020 r.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym wywołuje inne skutki niż sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zarzuty w postępowaniu nakazowym, a ponadto jest obarczony zupełnie innymi wymogami formalnymi. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie wymaga załączenia dowodów. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc. Od 07.02.2020 r. wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie spowoduje już skierowania sprawy do postępowania zwyczajnego.

W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. To bardzo istotne także w kontekście biegu terminów przedawnienia. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Masz problem związany z uzyskaniem nakazu zapłaty, wniesieniem sprzeciwu  lub inny problem prawny? Zapraszam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Porada może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy, od zakładania firmy od początku, pozyskiwania dofinansowania na start, przez umowy, prawo autorskie, nieuczciwą konkurencję, spory konsumenckie, sprawy sądowe, itp.

.

Sprawdź także...