AKTUALNOŚCI

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

stwierdzenie niewaznosci decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja postępowania administracyjnego, która umożliwia usunięcie z obrotu prawnego wadliwej decyzji, dotkniętej poważnymi błędami prawnymi. Tym razem omawiam w jakich okolicznościach można złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, gdzie go złożyć, w jakim terminie oraz jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności decyzji.

Stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki

Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1. wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;

2. wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;

3. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

5. była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;

6. w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;

7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia od organu, który wydał decyzję, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – odpowiednio minister lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Stwierdzenie nieważności decyzji – skutki

Decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji ma charakter deklaratoryjny, nie powoduje nieważności decyzji. Decyzja obarczona wadą prawną będącą podstawą do stwierdzenia jej nieważności jest nieważna już w momencie jej wydania.

Organ administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta nieważnością.

Stwierdzenie nieważności decyzji – terminy

Nie stwierdza się nieważności decyzji wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości, uprzednio rozstrzygniętej, skierowanej do osoby niebędącej stroną w sprawie lub zawierającej wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji na skutek upływu terminów, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji.

Sprawdź także...