skarga na czynnosci komornika

Milczące załatwienie sprawy w postępowaniu administracyjnym

Postępowanie administracyjne to postępowanie, w ramach którego organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania. Merytoryczne rozstrzygnięcie postępowania zasadniczo następuje przez wydanie przez organ decyzji administracyjnej. W niektórych wypadkach możliwe jest także milczące załatwienie sprawy. Milczące załatwienie sprawy zostało wprowadzone do postępowania administracyjnego w celu jego przyspieszenia i uproszczenia.

pozew o zapłatę

Skarga do WSA: jak zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego?

Kiedy można wnieść skargę do sądu administracyjnego? Strona postępowania administracyjnego, która nie jest zadowolona z decyzji administracyjnej lub postanowienia wydanego przez organ administracyjny prowadzący postępowanie, może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stronie postępowania administracyjnego przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

wniosek o zabezpieczenie

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – dlaczego warto z niego skorzystać?

Postępowanie administracyjne to postępowanie, w ramach którego organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania, wydając decyzję administracyjną. Postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek strony lub z urzędu. Jeśli strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji administracyjnej zasadniczo przysługuje jej odwołanie od decyzji. W niektórych sprawa, zamiast odwołania stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

stwierdzenie niewaznosci decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja postępowania administracyjnego, która umożliwia usunięcie z obrotu prawnego wadliwej decyzji, dotkniętej poważnymi błędami prawnymi. Tym razem omawiam w jakich okolicznościach można złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, gdzie go złożyć, w jakim terminie oraz jakie konsekwencje wywołuje stwierdzenie nieważności decyzji.

pozew o zapłatę

Zawieszenie postępowania administracyjnego na wniosek strony i z urzędu

Postępowanie administracyjne to postępowanie o charakterze publicznoprawnym, w ramach którego. organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko. Są jednak sytuacje, gdy postępowanie administracyjne nie może zakończyć się szybko nie z winy organu – w przypadku zawieszenia postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania administracyjnego może być obligatoryjne i fakultatywne.

umowa barterowa wzor

Odwołanie od decyzji administracyjnej – jak je napisać krok po kroku?

Postępowanie administracyjne ma charakter publicznoprawny. Organ administracji publicznej w ramach tego postępowania, wszczętego na wniosek lub z urzędu, rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania. Rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego następuje zasadniczo przez wydanie decyzji administracyjnej. W niektórych wypadkach możliwe jest milczące załatwienie sprawy. Postępowanie administracyjne jest zasadniczo dwuinstancyjne, a to oznacza, iż strona niezadowolona z wydanej w jej sprawie decyzji administracyjnej może wnieść odwołanie do organu wyższej instancji.