BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić informacje ważne dla twojej firmy

tajemnica przedsiebiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej generuje szereg informacji, których przedsiębiorcy nie chcą podawać do wiadomości publicznej. Do takich informacji należą przykładowo wyniki finansowe, listy klientów, kontrahentów, treści zawieranych umów czy inne dane handlowe i organizacyjne dotyczące firmy. Część tych informacji ma zapewnioną ochronę z mocy prawa, niektóre zaś wymagają powzięcia przez przedsiębiorcę dodatkowych działań.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

Kiedy naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji?

Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Środki ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwie grupy – techniczne i prawne.

Do środków natury technicznej należeć będą przede wszystkim zabezpieczenia biurowe, takie jak zamykane szafki, szuflady, kontrola dostępu do pomieszczeń, szyfrowanie dostępu hasłem oraz inne informatyczne środki ochrony.

Środki ochrony prawnej tajemnicy przedsiębiorstwa dzielimy na trzy grupy: prewencyjne, środki mające zapobiec dalszym naruszeniom w przyszłości oraz środki kompensacyjno-represyjne.

Do środków prewencyjnych należy przede wszystkim umowa o poufności. W większości przypadków nie jest zawierana sama umowa o poufności, lecz stosowne postanowienia są zawierane w umowie głównej. Jeżeli już na etapie negocjacji będziemy przekazywać kontrahentowi informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, należy podpisać samą umowę o poufności przed zawarciem umowy głównej i przed przystąpieniem do tych negocjacji. W kwestii pracownika niejako obowiązek zachowania poufności wynika z art. 100 Kodeksu pracy, niemniej warto pomyśleć o wprowadzeniu dodatkowych postanowień do umowy o pracę.

Do środków mających na celu zapobiec dalszym naruszeniom (w przypadku gdy nie chcemy kierować jeszcze sprawy na drogę sądową) jest wezwanie do zaniechania naruszeń pod rygorem złożenia pozwu w sądzie.

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową, przedsiębiorcy dotkniętemu naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa przysługuje wachlarz uprawnień wynikający z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zatem poza możliwością uzyskania odszkodowania sprawcy grozi odpowiedzialność karna, łącznie z karą pozbawienia wolności. Dowiedz się więcej:

Odpowiedzialność cywilna i karna za czyn nieuczciwej konkurencji   

Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

Sprawdź także...