BIZNES

Ugoda administracyjna w praktyce – kiedy warto ją zawrzeć?

ugoda sądowa

Postępowanie administracyjne to postępowanie publicznoprawne, w ramach którego organ administracyjny rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania. Rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego zasadniczo następuje w formie decyzji administracyjnej. W niektórych przypadkach możliwe jest milczące załatwienie sprawy. Mało kto wie, że w postępowaniu administracyjnym można zawrzeć ugodę. Tym razem omawiam jak to zrobić i jakie są konsekwencje zawarcia ugody administracyjnej.

Ugoda administracyjna – kiedy można ją zawrzeć?

W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, strony mogą zawrzeć ugodę, jeżeli charakter sprawy na to pozwala i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Ugoda może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

Wniosek o zawarcie ugody a postępowanie administracyjne

Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli istnieją przesłanki do jej zawarcia, pouczając strony o trybie i skutkach zawarcia ugody. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania przez strony terminu wyznaczonego do jej zawarcia, organ administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

Jak wygląda zawarcie ugody w postępowaniu administracyjnym?

Ugodę administracyjną sporządza upoważniony pracownik organu administracji publicznej w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych oświadczeń stron. Jeżeli ugoda jest sporządzana w formie pisemnej, oświadczenia składa się przed upoważnionym pracownikiem organu.

Ugoda administracyjna zawiera:

1. oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta i stron postępowania;

2. datę sporządzenia ugody;

3. przedmiot i treść ugody;

4. podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowane podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu administracji publicznej. 

Przed podpisaniem ugody upoważniony pracownik organu administracji publicznej odczytuje stronom jej treść, chyba że ugoda została sporządzona w formie dokumentu elektronicznego. Ugodę włącza się do akt sprawy.

Zatwierdzenie ugody przez organ administracyjny

Ugoda administracyjna wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, przed zawarciem ugody należy zwrócić się o stanowisko do tego organu.

Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej wymaganego stanowiska organu, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.

Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody administracyjnej następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody administracyjnej być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się wzmiankę w tym postanowieniu. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.

Ugoda administracyjna staje się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody. Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego. 

Masz zagwozdkę związaną z postępowaniem administracyjnym lub inny problem prawny? Zapraszam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Porada może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy, od zakładania firmy od początku, pozyskiwania dofinansowania na start, przez umowy, prawo autorskie, nieuczciwą konkurencję, spory konsumenckie, sprawy sądowe, itp.

.

Sprawdź także...