BIZNES UMOWY

Umowa barterowa – jak ją zawrzeć i ją rozliczyć?

Współpraca na podstawie umowy barterowej to niesłabnąca na popularności forma reklamy w świecie, w którym miejsce bilbordów, reklam w prasie i telewizji zastępują posty sponsorowane na facebooku czy instagramie. Już wcześniej omawiałam dokładniej na czym polega współpraca na podstawie umowy barterowej.

Dziś omówię jak krok po kroku zawrzeć umowę barterową, jak określić przedmiot umowy barterowej i jak ją rozliczyć.

Dowiedz się więcej:

   

Umowa barterowa polega na wymianie wzajemnej usług lub towarów między stronami umowy. Jest to typowy model współpracy firma – influencer polegającej na otrzymaniu przez influencera pewnych towarów w zamian za usługę w postaci posta na blogu czy wrzucenia zdjęć na instagram. 

Umowa barterowa – forma

Umowa barterowa nie została uregulowana wprost w kodeksie cywilnym, zatem jest umową nienazwaną. Oznacza to, że przepisy nie nakładają na nią żadnych wymogów co do formy. Umowa barterowa może być zawarta w formie dowolnej – pisemnej, ustnej, e-mailowej. Forma pisemna jest potrzebna jedynie dla celów dowodowych.

Umowa barterowa – komparycja

Umowa barterowa jest umową nienazwaną, niemniej stosuje się do nie ogólne zasady prawa zobowiązań. W komparycji umowy należy wskazać nazwę dokumentu, datę jej zawarcia, miejscowość, a także wskazać strony zawierające umowę. W przypadku gdy jedną ze stron jest przedsiębiorca aktualne dane możemy sprawdzić na stronie CEIDG lub w przypadku spółki KRS online. Jeśli jedną ze stron jest osoba fizyczna podajemy jej imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL.

Przedmiot umowy barterowej

Przedmiotem umowy barterowej mogą być wszelkie towary i usługi, które nie są prawnie zabronione. To co oferują przedsiębiorcy to np. kosmetyki, odzież, wizytę w salonie kosmetycznym czy spa. W zamian za umożliwienie przetestowania usług lub towarów influencer świadczy na rzecz przedsiębiorcy usługi o charakterze reklamowym w postaci postów, filmów, zdjęć obrazujących lub recenzujących świadczenia przedsiębiorcy w ramach umowy barterowej.

Problem z jakim zwracają się do mnie często przedsiębiorcy to problem jak opisać w umowie barterowej świadczenia influancera, by mieć pewność, że przygotowane przez niego materiały będą korzystne dla prowadzonej przez przedsiębiorcę kampanii reklamowej.

Rozliczenie umowy barterowej

Umowa barterowa jest nazywana umową bezgotówkową, gdyż co do zasady strony umowy nie dokonują na swoją rzec żadnych płatności. Nie oznacza to jednak, że umowa nie wymaga księgowania. Każda ze stron umowy ma obowiązek wystawić fakturę za swoje świadczenia (towary, usługi ) wskazane w umowie. W przypadku osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zamiast faktury obowiązkowe jest wystawienie rachunku. Zasadniczo wartość świadczeń wskazanych na rachunku/fakturze każdej ze stron mają tę samą wartość. Rozliczenie umowy barterowej następuje na podstawie kompensaty wzajemnych wierzytelności – stąd umowa barterowa jest nazywana umową bezgotówkową.

Nierówne świadczenia stron umowy barterowej

Powszechnym problemem, z którym zwracają się do mnie przedsiębiorcy jest kwestia rozliczenia umowy barterowej, w której wartość świadczeń stron jest nierówna. Wbrew pozorom rozliczenie następuje analogicznie jak w przypadku umowy barterowej o świadczeniach o równej wartości. W umowie barterowej należy zawrzeć stosowne postanowienie, że rozliczenie zostanie dokonane w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Ważne – o tym ile warte jest dane świadczenie decyduje każda ze stron, nie ma obowiązku stosowania cen stałych w zawieranych umowach.

Terminy umowy barterowej

Zawarcie w umowie barterowej postanowień dotyczących terminów spełnienia świadczeń stron jest bardzo ważne. Zwykle na etapie rozpoczęcia współpracy obie strony wykazują się entuzjazmem, jednakże często bywa tak, że strona która pierwsze otrzymuje świadczenie w ramach współpracy nie realizuje świadczeń, do których na podstawie umowy barterowej była zobowiązana. Przykładowo bloger po otrzymaniu zestawu kosmetyków nie wykonuje wpisu na blogu. Wielu przedsiębiorców nie wie co w tej sytuacji mają zrobić i czy mogą żądać zwrotu barteru. Warto jest mieć na względzie by już na etapie zawarcia umowy barterowej wprowadzić do niej stosowne terminy, tak by współpraca byłą opłacalna do ustalonych zamierzeń marketingowych.

Wykonanie umowy barterowej

W umowie barterowej warto zawrzeć postanowienia dotyczące sposobu wykonania świadczeń stron, (przykładowo obowiązku otrzymania akceptacji jakości świadczonych usług), okoliczności w których każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz ewentualnie kar umownych, będących niejako gwarantem intencji stron zawierających umowę.

Sprawdź także...