BIZNES UMOWY

Umowa komisu – jak ją zawrzeć, wypowiedzieć i rozliczyć?

umowa komisu

Umowa komisu – co to ?

Umowa komisu występuje w dwóch formach: komis kupna i komis sprzedaży. Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie komisant zobowiązuje się za wynagrodzeniem – prowizją – w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie komitenta, lecz w imieniu własnym.

Umowa komisu – obowiązki komisanta

Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi.

Jeżeli komisant sprzedał oddaną mu do sprzedaży rzecz za cenę niższą od ceny oznaczonej przez komitenta, obowiązany jest zapłacić komitentowi różnicę.

Jeżeli komisant nabył rzecz za cenę wyższą od ceny oznaczonej przez komitenta, komitent może niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświadczyć, że nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wyższą cenę.

Komitent nie może żądać zapłacenia różnicy ceny ani odmówić zgody na wyższą cenę, jeżeli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło komitenta od szkody.

Umowa komisu – odpowiedzialność komisanta za wady rzeczy

Do odpowiedzialności za wady rzeczy nabytej z tytułu umowy komisu komisant odpowiada na zasadach rękojmi za wady przy sprzedaży.

Jednakże komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego. Jednakże wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Jeżeli kupującym jest konsument, komisant ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne. 

Umowa komisu – rozliczenie, prowizja komisanta

Komisant powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, w szczególności powinien przelać na niego wierzytelności, które nabył na jego rachunek. Powyższe uprawnienia komitenta są skuteczne także względem wierzycieli komisanta.

Komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz albo cenę. Jeżeli umowa ma być wykonywana częściami, komisant nabywa roszczenie o prowizję w miarę wykonywania umowy.  Komisant może żądać prowizji także wtedy, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących komitenta.

Umowa komisu – wypowiedzenie

Komitent może wypowiedzieć umowę komisu w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić komisantowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania umowy komisu. Komitent powinien uiścić komisantowi część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Komisant może wypowiedzieć umowę komisu w każdym czasie. Jednakże gdy  wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Umowa komisu a umowa agencyjna i umowa zlecenia

Umowę komisu od umowy agencyjnej czy umowy zlecenia różni to, że w przypadku umowy komisu przyjmujący zlecenie komisant działa na rachunek zleceniodawcy – komitenta, ale w imieniu własnym. W związku z tym prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży dotyczą osoby komitenta, a przejście własności rzeczy następuje między komitentem a sprzedawcą/nabywcą.

Prawo zastawu

Dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi, jak również dla zabezpieczenia wszelkich innych należności wynikłych ze zleceń komisowych przysługuje komisantowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu, dopóki rzeczy te znajdują się u niego lub u osoby która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów. Wymienione należności mogą być zaspokojone z wierzytelności nabytych przez komisanta na rachunek komitenta, z pierwszeństwem przed wierzycielami komitenta. 

Sprawdź także...