BIZNES UMOWY

Umowa użyczenia lokalu, czyli umowa najmu bezpłatnego – jak ją zawrzeć?

umowa użyczenia

Przez umowę użyczenia lokalu użytkowego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanego mu w tym celu lokalu. Umowa użyczenia lokalu to tak naprawdę umowa najmu lokalu bezpłatnego. 

Dowiedz się jak zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego.

Omówione poniżej zasady mają zastosowanie jeśli strony nie uregulują poszczególnych kwestii w umowie użyczenia lokalu użytkowego w sposób odmienny.

Zasady używania lokalu w ramach umowy użyczenia

Jeżeli umowa użyczenia lokalu użytkowego nie określa sposobu używania lokalu, biorący może korzystać z lokalu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać użyczonego lokalu osobie trzeciej do używania.

Koszty utrzymania lokalu w ramach umowy użyczenia

Biorący ponosi zwykłe koszty utrzymania lokalu. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na lokal, do rozliczenia stron stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Uszkodzenie użyczonego lokalu

Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkowe uszkodzenie lokalu w ramach umowy użyczenia, jeżeli korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową albo jego właściwościami albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę użycza lub oddaje co używania lub w najem lokal innej osobie, a szkoda by nie powstałaby, gdyby korzystał z lokalu w sposób zgodny z umową użyczenia.

Czas trwania umowy użyczenia lokalu

Umowa użyczenia lokalu użytkowego może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z lokalu użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny

Jeśli zakładasz działalność gospodarczą i rejestrujesz ją w domu, należącym do bliskiej osoby, na przykład w domu rodziców lub w mieszkaniu partnera musisz posiadać tytuł prawny do lokalu, co najmniej w postaci umowy użyczenia. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne do zarejestrowania w nim działalności gospodarczej oraz rejestracji do VAT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym, do których należy adres prowadzenia działalności gospodarczej, rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu użytkowego

Umowa użyczenia lokalu użytkowego zawarta na czas nieokreślony zazwyczaj ulega rozwiązaniu za porozumieniem stron. Umowa użyczenia zawarta na czas nieokreślony powinna wskazywać termin wypowiedzenia umowy.

Użyczający może wypowiedzieć umowę użyczenia lokalu użytkowego, jeśli biorący uczynił z lokalu użytek, w celu którego zawarł umowę użyczenia.

Jeżeli:

– biorący używa lokalu w sposób sprzeczny z umową użyczenia lokalu użytkowego albo z właściwościami lub z przeznaczeniem lokalu, albo

– biorący powierza lokal innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo

– lokal stanie się użyczającemu potrzebny z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego,

użyczający może żądać zwrotu lokalu, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Zakończenie umowy użyczenia lokalu

Po zakończeniu umowy użyczenia lokalu użytkowego biorący jest zobowiązany zwrócić lokal w stanie niepogorszonym. Biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie lokalu będące następstwem prawidłowego używania. Jeżeli biorący do używania powierzył lokal innej osobie, obowiązek ten ciąży także na tej osobie.

Wady lokalu użyczonego

Jeżeli użyczony lokal ma wady, użyczający zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Nie dotyczy to sytuacji, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

Terminy przedawnienia roszczeń z umowy użyczenia lokalu użytkowego

W przypadku umowy użyczenia lokalu użytkowego obowiązują szczególne terminy przedawnienia roszczeń. Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie stanu lokalu, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na lokal oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad lokalu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu lokalu. Do umowy użyczenia będą miały zastosowanie ogólne zasady dotyczące przerwania biegu przedawnienia.

Masz zagwozdkę związaną z umową użyczenia lokalu lub inny problem prawny? Zapraszam Cię do skorzystania z bezpłatnej konsultacji prawnej. Porada może dotyczyć wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy, od zakładania firmy od początku, pozyskiwania dofinansowania na start, przez umowy, prawo autorskie, nieuczciwą konkurencję, spory konsumenckie, sprawy sądowe, itp.

Sprawdź także...