POSTĘPOWANIA SĄDOWE UMOWY

Umowa z datą pewną – kiedy warto ją zawrzeć?

upadlosc

Umowa z datą pewną to szczególna forma zawarcia umowy. Zawarcie umowy z datą pewną, w sytuacjach określonych w przepisach, wywołuje szczególne skutki, których ta sama umowa bez daty pewnej nie wywołałaby. Jeżeli przepisy uzależniają ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej.

Jak zawrzeć umowę z datą pewną?

Aby umowa posiadała datę pewną należy udać się do notariusza. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu. W poświadczeniu notariusz wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała. Poświadczenie daty na umowie przez notariusza nie jest drogie. Cena za datę pewną na umowie wynosi 6 zł + 23% VAT za poświadczenie notarialne na każdej stronie umowy.

Kiedy umowa zyskuje datę pewną?

Umowa może zostać zawarta z datą pewną, jednak są sytuacje, gdy czynność prawna zyskuje datę pewną. Czynność prawna ma datę pewną w następujących wypadkach:

1. w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;

2. w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;

3. w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu;

4. w razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.

W jakich sytuacjach skutki czynności prawnej są uwarunkowane od daty pewnej?

Zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego:

§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.

§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Zgodnie z art. 329 Kodeksu cywilnego:

Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa. Jednakże umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przeniesienie prawa nie wymagała takiej formy.

Zgodnie z art. 128a Prawa upadłościowego:

1. Bezskuteczny w stosunku do masy upadłości jest przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytelność ta powstanie po ogłoszeniu upadłości.

2. W przypadku gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta nie później niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w formie pisemnej z datą pewną, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Sprawdź także...