BIZNES UMOWY

Zabezpieczenie wekslowe: weksel in blanco

zabezpieczenie wierzytelności

Weksel in blanco to obok wniosku o zabezpieczenieoświadczenia o poddaniu się egzekucji, zastawu na rzeczach czy zastawu na prawach forma zabezpieczenia wierzyciela przed dochodzeniem wierzytelności od nieuczciwych kontrahentów.

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco jest rodzajem papieru wartościowego. Weksel in blanco to weksel niepełny w chwili wystawienia. Weksel in blanco nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przez Prawo wekslowe i zważywszy na tę okoliczność, przez niektórych w ogóle nie jest uznawany za weksel.

W celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, weksel in blanco musi być podpisany i uzupełniony o wymagane cechy weksla do czasu dochodzenia praw z weksla lub sporządzenia protestu. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawartem porozumieniem, nie można wobec posiadacza zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył weksel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Weksel in blanco w stosunkach gospodarczych – jak sporządzić weksel in blanco?

Weksel in blanco jest najpowszechniejszą i najdogodniejszą formą zabezpieczenia wierzytelności w stosunkach gospodarczych, zwłaszcza w sytuacjach gdy kwota zobowiązania nie jest określona w momencie wystawienia weksla in blanco. Zwykle na wekslu in blanco znajduje się wyłącznie podpis wystawcy weksla. W momencie uzupełnienia weksla in blanco powstaje zobowiązanie wekslowe osoby, która złożyła na nim podpis, a weksel in blanco staje się wekslem zwykłym.

Zasady jak należy uzupełnić weksel in blanco reguluje deklaracja wekslowa. Jest ona bardzo istotna, gdyż w przypadku uzupełnienia weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem, treść deklaracji umożliwi odparcie zarzutów osoby dochodzącej praw z weksla.

Weksel in blanco – klauzule wekslowe

Deklaracja wekslowa decyduje o sposobie w jaki należy wypełnić weksel in blanco. Przygotowując weksel in blanco można zamieścić na nim m.in.:

– klauzulę odsetkową – wskazującą wysokość oprocentowania sumy wekslowej;

– klauzulę bez protestu – dzięki której nie będzie konieczne dokonywanie protestu u notariusza lub na poczcie;

– klauzulę nie na zlecenie – zakazującą indosowanie weksla;

– klauzulę domicylu – wskazującą miejsce płatności u osoby trzeciej.

Poręczenie wekslowe

Zapłatę weksla można zabezpieczyć poręczeniem wekslowym. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył. Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej. Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z wekslu.

Sprzedaż weksla in blanco

Weksel można przenieść przez indos, czyli pisemne oświadczenie zbywającego złożone na wekslu lub jego przedłużniku. Indos powinien być podpisany przez indosanta (osobę zbywającą weksel). Do przeniesienia praw z weksla wymagany jest nieprzerwany ciąg indosów i wydanie weksla indosatariuszowi (nabywcy weksla).

Obowiązek zwrotu weksla in blanco

W momencie zapłaty zobowiązania, które zabezpieczone było wekslem in blanco, zobowiązanie to wygasa, lecz sam weksel nie. Wówczas weksel należy zwrócić. Osoba uprawniona do żądania zwrotu weksla powinna niezwłocznie wystąpić o jego zwrot. 

Sprawdź także...