POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Właściwość rzeczowa sądu – jak napisać i gdzie złożyć pozew?

właściwość rzeczowa sądu

W ramach cyklu wpisów na temat jak się bronić przed niepłacącym kontrahentem poruszyłam kwestię tego, jak złożyć krok pozew o zapłatę, jak wysłać kontrahentowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak ustalić wartość przedmiotu sporu czy w przypadku gdy wyrok wydany w sprawie będzie niezadowalający jak złożyć apelację.

Tym razem omówię kwestię tego, do którego sądu, ze względu na rodzaj sprawy kierowanej do postępowania cywilnego, należy złożyć pozew.

Właściwość rzeczowa sądu – gdzie złożyć pozew?

Zasadniczo pozew składa się do sądu rejonowego. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Właściwość rzeczowa sądu okręgowego

Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1. o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe;

2. o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;

3. o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;

4. o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;

5. o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;

6. o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

7. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

8. o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;

9. o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Właściwość rzeczowa sądu w przypadku sprawy zawiłej

Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu.

Przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd okręgowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić ją sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą.Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne.

Sprawdź także...