POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

klauzula wykonalnosci

Celem złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności jest umożliwienie wierzycielowi skierowania wniosku do postępowania komorniczego w sytuacji, gdy dłużnik nie spełni obowiązku wynikającego z tytułu egzekucyjnego z własnej woli. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, nadany przez sąd po złożeniu przez wierzyciela wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Czy tylko wyrok sądowy może być podstawą egzekucji?

Nie. Zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego tytułami egzekucyjnymi są:

– orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 

– orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

– inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

– akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

Gdzie złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Zasadniczo tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie, nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego. 

Tytułom egzekucyjnym pochodzącym od sądu administracyjnego oraz innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą – sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

Do wniosku należy załączyć oryginał tytułu egzekucyjnego. W przypadku niedołączenia do wniosku odpisu tytułu egzekucyjnego stanowiącego wyrok lub nakaz zapłaty pochodzący od sądu, za jego sporządzenie należy uiścić opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za stronę.

Jaka jest opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

Zasadniczo wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie podlega opłacie.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

– nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji; 

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika; 

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Termin rozpoznania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Sąd nadał klauzulę wykonalności w sprawie przeciwko Tobie? Dowiedz się jak złożyć zażalenie na klauzulę wykonalności!

Sprawdź także...