BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – dlaczego warto z niego skorzystać?

wniosek o zabezpieczenie

Postępowanie administracyjne to postępowanie, w ramach którego organ administracji publicznej rozstrzyga o prawach i obowiązkach strony postępowania, wydając decyzję administracyjną. Postępowanie administracyjne może być wszczęte na wniosek strony lub z urzędu. Jeśli strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji administracyjnej zasadniczo przysługuje jej odwołanie od decyzji. W niektórych sprawa, zamiast odwołania stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze, z racji tego, że od decyzji tych organów nie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, gdyż w stosunku do tych organów nie ma organów wyższego stopnia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – termin

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Jeżeli decyzja była ogłoszona ustnie termin na wniesienie wniosku płynie od dnia jej ogłoszenia.

Gdzie złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do organu, który wydał decyzję. O prawie do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ poinformuje stronę postępowania w pouczeniu zawartym w pierwszej decyzji.

Jak napisać wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy?

Zasadniczo przepisy nie nakładają na wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy szczególnych wymogów, jak w przypadku skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z przepisami wystarczające jest, by z wniosku wynikało, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. W praktyce nie mogę się z tym zgodzić. Dobrze napisany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, z wypunktowaniem zarzutów wobec decyzji, zwiększa szansę, że organ uwzględni wniosek.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – wzór

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy można postawić decyzji następujące zarzuty:

1. zarzut prawnomaterialny – jeżeli organ wydając decyzję nie zastosował odpowiedniego przepisu prawa materialnego, zastosował przepis niemający zastosowania w sprawie lub zastosował właściwy przepis, lecz źle go zinterpretował, przez co wydana decyzja jest błędna;

2. zarzut procesowy – jeżeli organ naruszył przepisy postępowania administracyjnego, które mogły mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

3. zarzut nieważności – jeżeli decyzja jest obarczona błędem, dającym podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji;

4. zarzut wznowieniowy – jeżeli decyzja została wydana w okolicznościach, które stwarzają podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy a skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Zasadniczo skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu administracyjnym. Jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zamiast odwołania od decyzji, strona może wnieść skargę na tę decyzję do sądu administracyjnego bez skorzystania z tego prawa. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – dlaczego warto go złożyć?

Nowelizacja przepisów postępowania administracyjnego, stwarzająca możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy weszła w życie w 2017 r. Jako jedną z przesłanek nowelizacji w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy było przeświadczenie, że jeśli strona składa wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do tego samego organu to nie ma możliwości, aby na skutek jego złożenia wydane zostało inne rozstrzygnięcie. Nic bardziej mylnego. Tak się składa, że pracowałam kiedyś działach prawnych w ministerstwach, w tym przy wydawaniu decyzji administracyjnych i coś na ten temat wiem. Po pierwsze wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie trafia do osoby, która wydała decyzję w pierwszej instancji. Trafia do rozpoznania nie tylko do innej osoby, lecz także do osoby pracującej w innym wydziale. W interesie osoby, która rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest przyklepanie decyzji jej poprzednika – wręcz przeciwnie. Znalezienie błędu w decyzji wydanej przez innego pracownika, pracującego w innym wydziale, poprawi statystki osoby rozpatrującej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pracownicy, którzy mają lepsze statystyki w wydawaniu prawidłowych decyzji mają automatycznie lepsze premie, które przy stosunkowo niskich wynagrodzeniach w strefie budżetowej są bardzo istotne. Dlatego jeśli podchodzisz sceptycznie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, sądząc że tylko bezcelowo przedłuży ono postępowanie jesteś w błędzie.

Jeżeli nie zdecydujesz by złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, masz 30 dni od dnia doręczenia decyzji na wniesienie skargi do WSA, która dodatkowo wymaga uiszczenia opłaty lub złożenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych. Tym bardziej dlatego warto wstrzymać się ze skargą do wojewódzkiego sądu administracyjnego i wpierw złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Dowiedz się jak złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Sprawdź także...