BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – kiedy warto z niego skorzystać? Wzór zawezwania dla przedsiębiorcy

ugoda sądowa

Kiedy można złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej zasadniczo można złożyć w większości spraw cywilnych. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Przykładowo, niedopuszczalne będzie zawezwanie do próby ugodowej w sprawie, której rozstrzygnięcie nie dotyczy tylko stron, lecz także interesu publicznego, np. postępowania w sprawie klauzul abuzywnych.

Gdzie złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

O zawezwanie do próby ugodowej – bez względu na właściwość rzeczową – można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika, a w braku podstaw do ustalenia tej właściwości – do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby wzywającego.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – jak go napisać?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest pismem procesowym i musi spełniać wymagania stawiane dla pisma procesowego. W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i przedstawić propozycje ugodowe. W przypadku wniosku o zawezwanie do próby ugodowej niespełniającego tych wymogów, sąd wezwie stronę do uzupełnienia braków pod rygorem zwrotu pisma.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – wzór

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, z uwzględnieniem wymogów wskazanych powyżej, może brzmieć w sposób następujący:

Działając w imieniu własnym wnoszę o zawezwanie do próby ugodowej (imię i nazwisko lub nazwa) w sprawie (przedmiot sprawy – np. zapłaty 20.000 złotych za wykonane usługi na podstawie umowy … albo wydania zamówionego i opłaconego towaru na podstawie umowy …)

Uzasadnienie

(opis uzasadnienia)

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – opłata

Dotychczas opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosiła 40 złotych. Aktualnie w związku z nowelizacją postępowania cywilnego wynosi 1/5 opłaty opłaty od pozwu – w przypadku spraw o zapłatę i inne roszczenia majątkowe będzie ona wynosić 1% wartości przedmiotu sporu, jednakże niemniej niż 30 złotych.

Dlaczego warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Zawezwanie do próby ugodowej spełnia warunki czynności przed sądem, przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, a co za tym idzie – przerywa bieg przedawnienia.

Z doświadczenia moich klientów wiem, że większość przedsiębiorców czeka do ostatniej chwili na złożenie pozwu o zapłatę. Jeśli wierzytelność ma się wkrótce przedawnić i klient prosi by nie składać pozwu, bo zaraz wpłynie mu przelew do klienta i spłaci dług, warto złożyć króciutki wniosek o zawezwanie do prób ugodowej, nawet obarczony brakami – jak brak opłaty od wniosku, aby mieć pewność, że sprawa się nie przedawni. Z mojego doświadczenia – w połowie przypadków faktycznie kontrahent płaci bo wie, że sprawa w sądzie wygeneruje mu jeszcze większe koszty, a w połowie kontrahenci liczą na przedawnienie.

Ponadto, jeśli kontrahent na przypomnienie o zaległej fakturze oświadcza, że jest w złej sytuacji finansowej i nie będzie z czego ściągnąć wierzytelności, także warto jest złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nie generuje tak wysokich kosztów jak pozew o zapłatę, jest bardziej odformalizowany, ale zapewnia, że bieg przedawnienia się przerwie, a termin na ściągnięcie należności wydłuży.

Postępowanie z wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Postępowanie pojednawcze przeprowadza sąd w składzie jednego sędziego. Z posiedzenia sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, jej osnowę wciąga się do protokołu albo zamieszcza się w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody stwierdza się w protokole.

Zawezwanie do próby ugodowej a nieobecność wzywającego na posiedzeniu pojednawczym

Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

 

Sprawdź także...