BIZNES POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

upadlosc

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych przedsiębiorcy

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. 

Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych spółce osobowej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Spółka handlowa powinna wykazać także, że jej wspólnicy albo akcjonariusze nie mają dostatecznych środków na zwiększenie majątku spółki lub udzielenie spółce pożyczki.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – wzór formularza

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Formularz wniosku możesz pobrać tutaj.

Analogiczny wzór formularza do wniosku zwolnienie z kosztów sądowych nie występuje. Jeśli prowadzisz spółkę i chcesz złożyć skuteczny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, napisz do mnie.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – badanie wniosku przez sąd

Sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeżeli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwości co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – kiedy sąd nie udzieli zwolnienia?

Sąd odmawia zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw.

Czego nie obejmuje zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Analogicznie jak w przypadku wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych osoba fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podobnie osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.

Pełnomocnik z urzędu – kiedy sąd go ustanowi?

Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych. We wniosku można wskazać radcę prawnego. Jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę.

Cofnięcie zwolnienia z kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu

Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie przepisane opłaty oraz zwrócić wydatki, jednakże w drugim wypadku sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem także częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach. 

Ponowny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu

W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych strona nie może ponownie domagać się zwolnienia powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, podlega odrzuceniu. Na odrzucenie wniosku nie przysługuje zażalenie.

Bezpłatna pomoc prawna bez wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Jeżeli kontrahent jest Ci dłużny pieniądze, których można dochodzić w postępowaniu nakazowympostępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym profesjonalny pełnomocnik może złożyć pozew o zapłatę bez pobierania wynagrodzenia, gdyż sąd wydając nakaz zapłaty zasądza wynagrodzenie dla pełnomocnika od Twojego kontrahenta.

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem na takich zasadach pozwu o zapłatę napisz do mnie.

[contact-form-7 id=”340″ title=”Bez tytułu”]

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bezpłatne porady prawne

Sprawdź także...