BIZNES

Wznowienie postępowania administracyjnego – kiedy złożyć wniosek?

decyzja administracyjna

Wznowienie postępowania administracyjnego to instytucja, umożliwiająca wznowienie i ponowne rozpatrzenie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, w przypadku wystąpienia przesłanek do wznowienia. Tym razem omawiam w jakich okolicznościach można złożyć wniosek o wznowienie postępowania, gdzie i w jakim terminie należy go złożyć oraz jakie okoliczności w nim podnieść.

Wniosek o wznowienie postępowania to wniosek – kiedy można go złożyć?

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną można złożyć wniosek o wznowienie postępowania, jeżeli:

1. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;

2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

3. decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu;

4. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;

5. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6. decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji;

8. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.

Z powodu wydania decyzji w wyniku przestępstwa oraz w oparciu o fałszywe dowody, postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego oraz z tego powodu, że postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji wydanej na podstawie przepisów niezgodnych z prawem

Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. Wniosek o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wznowienie postępowania administracyjnego – terminy

Wskutek wznowienia postępowania decyzja administracyjna zostaje uchylona. 

Uchylenie decyzji wydanej w wyniku przestępstwa lub w oparciu o fałszywe dowody nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło dziesięć lat.

Uchylenie decyzji z powodu pozostałych przyczyn nie może nastąpić jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.

Gdzie złożyć wniosek o wznowienie postępowania?

Wniosek o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

Wznowienie postępowania administracyjnego – rozstrzygnięcia organu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie przyczyn wznowienia postępowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję, w której:

1. odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia, albo

2. uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia  i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy. 

W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania nie można uchylić decyzji na skutek upływu terminów do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie uchylił tej decyzji.

Ponadto, organ nie uchyli decyzji administracyjnej w przypadku, jeżeli w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Wznowienie postępowania czy odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jeżeli z wydanej w sprawie decyzji wynika, iż są podstawy zarówno do wniesienia odwołania, jak i złożenia wniosku o wznowienie postępowania, należy złożyć odwołanie. W odwołaniu od decyzji administracyjnej można podnieść zarzuty wznowieniowe. O tym jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej i jakie zarzuty w nim  podnieść przeczytasz tutaj. Samodzielny wniosek o wznowienie postępowania składa się, gdy termin na złożenie odwołania upłynął.

Sprawdź także...